Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego w przedmiocie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wynajmowania lub wydzierżawiania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Jeżewska Sędzia WSA Daria Sachanbińska Protokolant St. sekretarz sądowy Joanna Szyndrowska po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 17 października 2013 r. sprawy ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 marca 2013 r., Nr XXXI/286/13 w przedmiocie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wynajmowania lub wydzierżawiania 1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 3, § 4, § 9, § 11, § 12 ust. 2, § 15 ust. 2, 3, 4, § 17 oraz § 19, 2) w pozostałym zakresie skargę oddala, 3) określa, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części, w jakiej w punkcie 1 wyroku stwierdzono jej nieważność, 4) zasądza od Powiatu Strzeleckiego na rzecz Wojewody Opolskiego kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/10

Pismem z dnia 11 czerwca 2013 r. Wojewoda Opolski, powołując się na art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595), wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Powiatu Strzeleckiego, skargę na uchwałę Nr XXXI/296/13 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż trzy lata. Skarżący organ nadzoru domagał się stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały w części dotyczącej: § 3, § 4, § 9, § 11, § 12 ust. 2, § 15, § 17 oraz § 19 - z powodu istotnego naruszenia prawa. Wniósł również o zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 240 zł. W uzasadnieniu skargi Wojewoda wyjaśnił, że kwestionowana uchwała, podjęta m.in. na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy o samorządzie powiatowym, ma charakter aktu prawa miejscowego, co oznacza konieczność formułowania jej postanowień jedynie w granicach upoważnienia ustawowego, precyzyjnie i kompleksowo realizujących delegację ustawową, pozbawionych jednocześnie powtórzeń przepisów powszechnie obowiązujących zawartych w innych aktach normatywnych, a w szczególności w aktach rangi ustawowej. Stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego akty prawa miejscowego winny bowiem regulować kwestie wynikające z delegacji ustawowej w taki sposób, by przyjęte w oparciu o nią normy uzupełniały, wydane przez inne podmioty, przepisy powszechnie obowiązujące, kształtujące prawa i obowiązki ich adresatów. Z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność powtarzania bądź modyfikacji wiążących norm o charakterze powszechnie obowiązującym. Tymczasem Rada Powiatu Strzeleckiego zawarła w skarżonej uchwale szereg zapisów stanowiących niedopuszczalne powtórzenia bądź modyfikacje regulacji ustawowych, co powinno skutkować stwierdzeniem ich nieważności. I tak:

- w § 3 uchwały Rada ustaliła, że nieruchomości będące własnością Powiatu mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych. Zapis ten stanowi niedopuszczalne powtórzenie treści art. 13 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

- w § 9 uchwały Rada określiła, że dokonywanie darowizny nieruchomości na cele publiczne określone w art. 6 ustawy, a także sprzedaż za cenę obniżoną, oddanie nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, nieodpłatnego obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamiennych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego następuje na podstawie uchwały Zarządu Powiatu po uprzedniej zgodzie Rady Powiatu. Konieczność uzyskania zgody organu stanowiącego na zawarcie umów w powyższym zakresie wynika z treści art. 14 ust. 5 ustawy. Nie ma zatem potrzeby regulowania tej kwestii w akcie prawa miejscowego.

Strona 1/10