Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubrza w przedmiocie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daria Sachanbińska Sędziowie Sędzia WSA Teresa Cisyk (spr.) Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Protokolant St. sekretarz sądowy Joanna Szyndrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 listopada 2015 r. sprawy ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Lubrza z dnia 8 czerwca 2015 r., Nr VIII/38/2015 w przedmiocie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

Uzasadnienie strona 1/4

Rada Gminy Lubrza podjęła w dniu 18 czerwca 2015 r., uchwałę Nr VIII/38/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Lubrza. Jako podstawę prawną tej uchwały Rada wskazała art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.), zwanej w dalszej ustawą. W § 1 tej uchwały Rada postanowiła zatwierdzić taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Lubrza, na okres od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., zgodnie z załącznikiem do uchwały. W § 2 zawarto zapis o powierzeniu wykonania uchwały Wójtowi Gminy Lubrza, natomiast w § 3 Rada postanowiła, że uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Na powyższą uchwałę Wojewoda Opolski wniósł skargę w trybie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), zwanej dalej także u.s.g., w której domagał się stwierdzenia jej nieważności z powodu istotnego naruszenia prawa. W uzasadnieniu skargi organu nadzoru, którym jest Wojewoda Opolski, podał, iż wprawdzie art. 24 ust. 1 ustawy zawiera delegację dla rady gminy do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf, jednakże szczegółowa procedura weryfikacji i zatwierdzenia taryf została uregulowana w art. 24 ust. 2 - 5 ustawy. Według procedury ustawowej, w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedsiębiorstwo przedstawia wójtowi wniosek o ich zatwierdzenie, dołączając do wniosku szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan. Rola wójta polega na sprawdzeniu, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy oraz weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług, poniesionych w poprzednim roku obrachunkowym, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy, pod względem celowości ich ponoszenia. Następnie, zgodnie z art. 24 ust. 5, rada podejmuje uchwalę o zatwierdzeniu taryf - w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku - albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. Z treści tegoż przepisu wynika, że rada może podjąć przedmiotową uchwałę w terminie 45 dni od dnia przedłożenia wniosku przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Bezczynność rady w zakreślonym terminie sprawia, że po jego upływie kompetencja przysługująca radzie wygasa i zastosowanie znajduje przepis art. 24 ust. 8 ustawy, zgodnie z którym taryfy zweryfikowane przez wójta wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia przedłożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.

Natomiast w tej sprawie organ nadzoru ustalił, że wniosek o zatwierdzenie taryfy został przedłożony Wójtowi w dniu 20 kwietnia 2015 r, a więc Rada była uprawniona do podjęcia spornej uchwały do dnia 4 czerwca 2015 r. Kwestionowana uchwała pochodzi z dnia 8 czerwca 2015 r., czyli została podjęta bez podstawy prawnej, zatem Rada przekroczyła tym samym upoważnienie ustawowe zawarte w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy, co uzasadnia wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały w całości.

Strona 1/4