Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubrza w przedmiocie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.
Uzasadnienie strona 4/4

W rozpatrywanej sprawie wniosek o zatwierdzenie taryf został przedłożony Wójtowi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w dniu 20 kwietnia 2015 r, natomiast zaskarżoną uchwałę Rada podjęta w dniu 8 czerwca 2015 r., a więc po upływie czasu wskazanego w art. 24 ust. 5 ustawy. Rada była więc uprawniona do podjęcia spornej uchwały do dnia 4 czerwca 2015 r. Kwestionowana uchwała pochodzi z dnia 8 czerwca 2015 r., a zatem w tej dacie nie miała upoważnienia do jej podjęcia. Stąd też, w tej sprawie Rada przekroczyła upoważnienie ustawowe zawarte w art. 24 ust. 5 ustawy, czyli zaskarżona uchwała podjęta została bez podstawy prawnej. Przepis art. 24 ust. 1 i 5 ustawy musi być interpretowany ścieśniająco, w związku ze szczegółowymi rozwiązaniami prawnymi zmierzającymi do zatwierdzenia (zaakceptowania) w drodze uchwały rady gminy taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Upływ termin, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy, skutkuje wygaśnięciem kompetencji rady gminy do podjęcia uchwały o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W przypadku upływu terminu z art. 24 ust. 5 ustawy, rada nie ma legitymacji do podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia taryf, gdyż z mocy art. 24 ust. 8 tej ustawy, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf. Podjęcie uchwały z naruszeniem terminu określonego w art. 24 ust. 5 ustawy, tj. po upływie 45 dni od dnia złożenia wniosku, powoduje, że uchwała ta jest sprzeczna z prawem i z woli ustawodawcy, czyli z mocy prawa jest nieważna, o czym stanowi art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie art. 147 § 1 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji wyroku.

Strona 4/4