Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie utworzenia zespołu szkół powszechnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Krupiński Sędziowie: Sędzia WSA Ewa Janowska (spr.) Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Protokolant: Sekretarz sądowy Agnieszka Jurek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2007 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Opolu Marii Białek sprawy ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 maja 2007 r., nr VIII/53/07 w przedmiocie utworzenia zespołu szkół powszechnych 1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości, 2) określa, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w całości.

Uzasadnienie strona 1/5

Rada Miejska w Ozimku w dniu 28 maja 2007r., podjęła uchwałę Nr VIII/53/07, w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Szkół oraz nadała w załącznikach do uchwały, akt założycielski oraz statut Zespołowi. Przedmiotowa uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1,2,i 6, i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty oraz po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 1 w Ozimku. W paragrafie 1 uchwały postanowiono, że tworzy się z dniem 1 września 2007 roku Gminny Zespół Szkół w Ozimku, w paragrafie 2 uchwalono, że w skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku i Gimnazjum Nr 1 w Ozimku; w paragrafie 3 ustalono, że granice obwodów szkół wchodzących w skład Zespołu określa akt założycielski stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Natomiast w paragrafie 4 zawarto zapis o nadaniu Gminnemu Zespołowi Szkół w Ozimku akt założycielski w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 oraz statut w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do uchwały. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Ozimka (§5). W § 6 zawarto postanowienie, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2007 roku.

Wojewoda Opolski, działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniósł o stwierdzenie nieważności opisanej wyżej uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa.

W uzasadnieniu skargi wskazano, że zapis § 6 zaskarżonej uchwały w części określającej datę wejścia w życie uchwały oraz publikację w wojewódzkim dzienniku urzędowym w sposób istotny narusza prawo tj. art. 4 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005r., Nr 190, poz. 1606 ze zm.). Zgodnie z art. 4 ust. 1 powołanej ustawy, akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od ich ogłoszenia, chyba ,że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Skarżący przywołał treść art. 13 ustawy i podniósł, że przedmiotowa uchwała nie stanowi żadnego z wymienionego w tym przepisie aktu. W szczególności nie jest aktem prawnym w rozumieniu art. 13 pkt 10 ww ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, który podlega publikacji na podstawie przepisu szczególnego. Żaden przepis prawa nie przewiduje publikacji przedmiotowej uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nie zawiera też norm o charakterze abstrakcyjnym i generalnym, co oznacza, że nie posiada istotnych cech aktu prawa miejscowego. Skarżący na poparcie swojego stanowiska przywołał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 października 2003r., w którym zaprezentowano pogląd, że uchwała Rady Miejskiej w sprawie utworzeniu zespołu szkół, nie jest aktem prawa miejscowego, tak ze względu na brak istotnych cech aktu prawa miejscowego, jaki ze względu na specyfikę aktu, który choć jest przepisem z zakresu administracji publicznej, to nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących.

Strona 1/5