Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie opłat za pobyt w placówce opiekuńczo
Uzasadnienie strona 9/9

Odnośnie natomiast zapisu § 8 zaskarżonej uchwały, w którym jej wykonanie powierzono Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, uznać należy, że narusza on przepis art. 32 ust. 1 i ust 2 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym, wskazujący zarząd powiatu jako organ wykonujący uchwały rady powiatu. Takie naruszenie prawa nie powinno być jednak, w ocenie Sądu, uznane za istotne, zważywszy, że na zasadzie art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy jednostek organizacyjnych powiatu, do jakich należy powiatowe centrum pomocy rodzinie i z tego względu realizacja uchwały mogła zostać następnie przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego powierzona Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu.

W konkluzji stwierdzić przyjdzie, że Sąd uznał zasadność skargi Wojewody Opolskiego, podzielając w pełni argumentację w niej zawartą. Z treści normy kompetencyjnej określonej w art. 81 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej nie wynika, by rada powiatu miała kompetencje do wiązania starosty takimi kryteriami, jakie znalazły się w § 1 - 3 oraz § 5 - 7 zaskarżonej uchwały oraz w załączniku do tej uchwały. Uregulowania te zostały zatem podjęte z naruszeniem prawa, polegającym na przekroczeniu ustawowej kompetencji do podjęcia uchwały w powyższym zakresie, które to naruszenia należało uznać za istotne, co skutkowało stwierdzeniem nieważności zaskarżonej uchwały w części obejmującej wskazane zapisy.

Z tych względów, na mocy art. 147 § 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w punkcie 1 wyroku.

Rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 2 wyroku oparte jest o art. 152 tej ustawy.

Strona 9/9