Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Bogusz (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Jerzy Krupiński Sędzia WSA Daria Sachanbińska po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 16 stycznia 2020 r. sprawy ze skargi E. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 30 września 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Przedmiotem niniejszego postępowania jest skarga E. G. (dalej również jako "skarżąca") na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (dalej również jako "Kolegium" lub w skrócie: "SKO") z dnia 30 września 2019 r. nr [...], o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r., nr [...], uznającej, że świadczenie wychowawcze wypłacone skarżącej na podstawie decyzji Burmistrza [...] z dnia 28 października 2016 r., nr [...], w okresie od 1 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r. w łącznej kwocie 6000 zł jest nienależnie pobranym świadczeniem i podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Postanowienie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Decyzją z dnia 2 kwietnia 2019 r., nr [...], Wojewoda Opolski orzekł, że świadczenie wychowawcze wypłacone E. G. na podstawie decyzji Burmistrza [...] z dnia 28 października 2016 r., nr [...], w okresie od 1 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r. w łącznej kwocie 6000 zł, jest nienależnie pobranym świadczeniem i podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Decyzję tą wysłano na adres skrżącej. Przesyłka była dwukrotnie awizowana w dniach 11 kwietnia i 19 kwietnia 2019 r. a w związku z jej niepodjęciem w terminie uznano, iż nastąpił skutek doręczenia na podstawie art. 44 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), zwany dalej k.p.a.

Pismem z dnia 9 lipca 2019 r. skarżąca wniosła za pośrednictwem Wojewody Opolskiego odwołanie od wyżej wymienionej decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że decyzja nie została jej doręczona a w skrzynce na listy nie miała informacji o awizacji przesyłki. Podniosła też, że decyzja została jej doręczona dopiero w dniu 8 lipca 2019 r., kiedy odebrała osobiście jej kopię z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Postanowieniem z dnia 30 września 2019 r. SKO odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wyjaśniono pojęcie uchybienia terminu wraz ze wskazaniem przepisów regulujących jego przywrócenie. Następnie szczegółowo wyjaśniono pojęcie braku winy, jak również organ podkreślił, że w postępowaniu dotyczącym wniosku strony o przywrócenie uchybionego terminu organ nie ma prawnej możliwości dopuszczenia dowodów na okoliczność przyczyn niedochowania przez stronę terminu. Wszelka inicjatywa w tym zakresie pozostawiona została wnioskodawcy, który nie musi udowadniać, lecz jedynie uprawdopodobnić, że uchybił terminowi bez swojej winy. SKO wskazało, że w przedmiotowej sprawie E. G. poza twierdzeniem, że nie otrzymała przesyłki ani dokumentu o jej przechowywaniu w placówce pocztowej nie poparła tego oświadczenia żadną okolicznością, która czyniłaby je prawdopodobnym.

Równolegle Kolegium postanowieniem z dnia 30 września 2019 r., nr [...], stwierdziło uchybienie terminowi do wniesienia odwołania od wyżej wymienionej decyzji Wojewody Opolskiego.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze