Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w przedmiocie opłat dotyczących dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Bogusz Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Sędzia WSA Daria Sachanbińska (spr.) Protokolant Sekretarz sądowy Joanna Szyndrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2006 r. sprawy ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 25 października 2005 r. Nr XXXIII/274/2005 w przedmiocie opłat dotyczących dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej: § 1, § 2, § 3, § 5, § 6, § 7, § 8, 2) określa, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części, w której w pkt 1 wyroku stwierdzono jej nieważność.

Uzasadnienie strona 1/8

Przedmiotem skargi, wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez Wojewodę Opolskiego w trybie art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), jest uchwała Nr XXXIII/274/2005 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 25 października 2005 r. w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, która do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności przebywa w rodzinie, która sprawowała funkcje rodziny zastępczej. Uchwałę oparto na treści art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). W §1 uchwały Rada Powiatu zwolniła całkowicie rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w przeliczeniu na osobę. W § 2 natomiast ustaliła, że rodzice dzieci przebywających w rodzinach zastępczych ponoszą częściową odpłatność w przypadku przekroczenia dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, określoną w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały, z tym że odpłatność ta łącznie nie może być wyższa niż 20% dochodu (netto) rodziny. Dalej, Rada przewidziała, że w braku możliwości ustalenia miejsca pobytu rodziców koszty pobytu dziecka w rodzinie zastępczej pokrywane będą ze środków budżetu Powiatu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązane jest natomiast do podejmowania próby ustalenia miejsca pobytu rodziców nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy (§ 3). W § 4 uchwały przewidziano cztery sytuacje, w których - niezależnie od posiadanego dochodu rodziny - można całkowicie lub częściowo na wniosek strony lub z urzędu zwolnić rodziców z opłaty, mimo iż dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe. Zobowiązani do uiszczenia opłaty mogą ubiegać się o to zwolnienie jeżeli:

1) ponoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, rodzinie zastępczej lub innej placówce,

2) występują uzasadnione okoliczności: długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,

3) małżonkowie utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia a jedno z nich jest kierowane lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo - leczniczym, hospicjum,

4) osoba obowiązana do ponoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

W § 5 uchwały przewidziano, że Starosta Powiatu podejmuje decyzję o częściowym zwolnieniu z opłaty, nie więcej jednak niż 50% kwoty wyliczonej zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do uchwały, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek określonych w § 4. Zastrzeżono także, że w tej sytuacji odpłatność nie może być wyższa niż 20% dochodu (netto) rodziny.

Strona 1/8