Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w przedmiocie opłat dotyczących dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
Uzasadnienie strona 8/8

Wymienionych dotąd zarzutów nie można postawić pozostałym postanowieniom badanej uchwały. Przykładem prawidłowego uregulowania, mieszczącego się w normie kompetencyjnej wynikającej z art. 79 ust. 6 ustawy, są zapisy § 4 zaskarżonej uchwały, gdyż określają sytuacje, w których starosta może zwolnić całkowicie lub częściowo osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty niezależnie od posiadanego dochodu, do jakich należą: ponoszenie opłaty za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, rodzinie zastępczej lub innej placówce (pkt 1), występowanie długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci członka rodziny, strat materialnych w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych (pkt 2), utrzymywanie się małżonków z jednego świadczenia lub wynagrodzenia, podczas gdy jedno z nich jest kierowane lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub hospicjum (pkt 3), oraz gdy osoba obowiązana do ponoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko (pkt 4). Tak sprecyzowane okoliczności, sprowadzające się do wskazania pozytywnych przesłanek, należy uznać za warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty, do określenia których rada powiatu jest uprawniona i umocowana ustawowo. Zapisy te nie naruszają zatem prawa, tak samo, jak i przepisy końcowe zaskarżonej uchwały, tj. § 9, uchylający dotychczasową uchwałę nr XVI/120/2004 z dnia 24 kwietnia 2004 r. oraz § 10, określający datę wejścia w życie uchwały.

Z tych względów, na mocy art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 142, poz. 1270 ze zm.), orzeczono jak w punkcie 1 wyroku.

Rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 2 wyroku oparte jest o art. 152 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Na koniec, już tylko marginalnie wyjaśnić trzeba, że ze względu na wyznaczony bliski termin rozprawy, z uwagi na ekonomikę procesową, nie doszło do odrębnego rozpatrzenia przez Sąd wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały. Jak wykazał Wojewoda Opolski, wbrew twierdzeniu Rady Powiatu, uchwała ta została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 42 z dnia 22 czerwca 2006 r. pod poz. 1342, a zatem weszła w życie - zgodnie z zapisem zawartym w jej § 10 - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 7 lipca 2006 r. Odnosząc się natomiast do zarzutu naruszenia art. 86 ust. 7 ustawy podnieść należy, iż regulacja ta nie pozostaje w związku z materią regulowaną zaskarżoną uchwałą i została przywołana przez Wojewodę Opolskiego najprawdopodobniej wskutek omyłki.

Strona 8/8