Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Sędziowie Sędzia WSA Ewa Janowska - spr. Sędzia WSA Krzysztof Sobieralski Protokolant St. inspektor sądowy Grażyna Jankowska-Stykała po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2020 r. sprawy ze skargi D. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 30 września 2019 r., nr [...], w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/7

Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez D. K. (dalej skarżący) jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (w skrócie przywoływane jako SKO lub Kolegium) z dnia 30 września 2019 r., nr [...], którą utrzymano w mocy decyzję wydaną, z upoważnienia Prezydenta [...], przez Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w [...], z dnia 20 maja 2019 r., nr [...], ustalającą od dnia 22 lutego 2019 r. odpłatność skarżącego za pobyt ojca - M. K. w Domu Pomocy Społecznej w [...] w kwocie 1.450,63 zł, miesięcznie.

Skarga została wniesiona w następującym, wynikającym z akt administracyjnych, stanie faktycznym i prawnym:

Pismem z dnia 18 kwietnia 2019 r. Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w [...] zawiadomił skarżącego o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia opłaty za pobyt ojca - M. K. w Domu Pomocy Społecznej w [...] (dalej: DPS). Następnie, decyzją z dnia 20 maja 2019 r. nr [...], organ ten orzekł o: 1) ustaleniu od dnia 22 marca 2019 r. odpłatności skarżącego za pobyt ojca, w DPS w [...] w kwocie 1.450,63 zł miesięcznie oraz 2) nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu organ pierwszej instancji przytoczył przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm., w dalszej części uzasadnienia zwanej ustawa), w tym: art. 61, art. 8 ust. 3, ust. 4 i wskazał, że M. K. od dnia 22 marca 2019 r. przebywa w DPS w [...], gdzie został skierowany decyzją z dnia 7 listopada 2018 r., nr [...], i za swój pobyt w placówce ponosi odpłatność w wysokości 451,50 zł, zgodnie z ww. decyzją z dnia 7 listopada 2018 r. Kwota ta jednakże nie jest wystarczająca do pokrycia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w [...], który wynosi 3.352,76 zł (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia [...] r., poz. [...]). Organ pierwszej instancji ustalił, że skarżący prowadzi gospodarstwo domowe z żoną O. K., a dochodem rodziny jest wynagrodzenie za pracę strony w wysokości 16.302,02 zł oraz wynagrodzenie za pracę żony strony w kwocie 2.420,68 zł. Łączny dochód za marzec 2019 r. w wysokości 18.722,70 zł przekracza 300% kryterium dochodowego wynoszącego dla rodziny 3.168,00 zł o kwotę 15.554,70 zł. Tym samym organ uznał, że skarżący zobowiązany jest do ponoszenia odpłatności za pobyt ojca w DPS. Organ dodał przy tym, że M. K. posiada dwoje dzieci, które są zobowiązane do ponoszenia opłaty za pobyt ojca w DPS. Odpłatność skarżącego za pobyt ojca w DPS organ ustalił na kwotę 1.450,63 zł miesięcznie, tj. ½ brakującej kwoty, wynikającej z różnicy pomiędzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania mieszkańca w DPS, a odpłatnością ponoszoną przez samego M. K. Równocześnie organ pierwszej instancji przytoczył treść art. 64 ustawy, określający przesłanki częściowego lub całkowitego zwolnienia osób wnoszących opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej z tej opłaty. Rygor natychmiastowej wykonalności uzasadnił ważnym interesem społecznym, tj. koniecznością zabezpieczenia finansów publicznych.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowanie do domu pomocy społecznej
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze