Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie dotacji dla szkół i placówek oświatowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Bogusz Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik (spr.) Protokolant St. sekretarz sądowy Joanna Szyndrowska po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 5 marca 2013 r. sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. w [...] na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r., Nr XXIX/449/12 w przedmiocie dotacji dla szkół i placówek oświatowych 1) stwierdza nieważność § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 6 ust. 6 zaskarżonej uchwały, 2) dalej idącą skargę oddala, 3) określa, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części, w której w pkt 1 stwierdzono jej nieważność, 4) zasądza od Miasta Opola na rzecz skarżącego - A. Sp. z o.o. w [...] kwotę 557 (pięćset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/11

Przedmiot postępowania sądowego stanowi skarga A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w [...] na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r., Nr XXIX/449/12 w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Rada Miasta Opola w dniu 5 lipca 2012 r., działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zm.) w zw. z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572) podjęła uchwałę Nr XXIX/449/12 w sprawie w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i palcówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Skargę na powyższą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu wywiodło A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w [...]. W złożonej skardze wniosło o stwierdzenie nieważności § 3 ustęp 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; § 4 ustęp 4 punkt 3; § 5 ustęp 1 punkt 3; § 6 ustęp 5 i 6; § 8 i 9; § 10 ustęp 3 punkt 2; § 10 ustęp 4 i 5; § 13 ustęp 5; § 14 oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. Skarżonej uchwale zarzuciło naruszenie art. 90 ustawy o systemie oświaty poprzez wydanie uchwały z naruszeniem zasad przyznawania i rozliczania dotacji a także kontroli ich wydatkowania oraz art. 94 Konstytucji poprzez wydanie uchwały z przekroczeniem zakresu delegacji ustawowej. W uzasadnieniu skargi, wskazując na art. 94 Konstytucji RP oraz orzecznictwo sądów administracyjnych dowodziło, że organy samorządu terytorialnego nie posiadają kompetencji do stanowienia prawa miejscowego z przekroczeniem delegacji przewidzianej w ustawie. Uchwała rady gminy, jako akt prawa miejscowego, może normować jedynie te sprawy, które zostały jej przekazane do unormowania w przepisie upoważniającym i nie może wykraczać poza zakres spraw określonych w tzw. upoważnieniu, nawet wtedy, gdyby służyło to wykonaniu ustawy i było uzasadnione względami słuszności, celowości gospodarczej czy społecznej. Zdaniem skarżącego w zaskarżonej uchwale wprowadzono uregulowania nie znajdujące potwierdzenia w przepisach rangi ustawowej, a mianowicie:

- § 3 ustępy 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 uchwały w zakresie w jakim w sposób odmienny niż przewidziany w ustawie o systemie oświaty wskazano tryb udzielania i rozliczania dotacji. Art. 90 ustęp 2a ustawy o systemie oświaty przewiduje, że dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Jak wynika z cytowanego przepisu beneficjent dotacji ma jedynie obowiązek podania organowi dotującemu planowana liczbę uczniów, a ustawa nie nakłada na niego żadnych dodatkowych obowiązków czy wymagań formalnych od których zależy jej otrzymanie, w szczególności nie jest wymagane dołączenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii aktualnego statutu przedszkola czy szkoły. Zdaniem skarżącego, za niedopuszczalne należy uznać nałożenie na beneficjenta dotacji podania danych wyszczególnionych w ust. 8 uchwały. Również uregulowania zawarte w uchwale wykraczają poza delegację ustawową z uwagi na to, że nie zawierają żadnego odzwierciedlenia w przepisach ustawy o systemie oświaty;

Strona 1/11