Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie dotacji dla szkół i placówek oświatowych
Uzasadnienie strona 2/11

- § 4 ustęp 4 punkt 3 uchwały w zakresie w jakim przepisy uchwały regulują, że dotacja przysługuje do 30 czerwca - na ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył szkołę w semestrze jesiennym i przystępuje do egzaminu maturalnego w sesji bezpośrednio następującej po zakończeniu nauki oraz ucznia, który ukończył szkołę w semestrze wiosennym nie jest zgodny z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, gdyż dotychczas obowiązująca wykładania przepisów ustawy o systemie oświaty w przedmiocie dotowania absolwentów wskazuje, że przy ustalaniu wysokości i rozliczaniu dotacji dla szkół nie należy kalkulacyjnie zmniejszać liczby uczniów stanowiących podstawę określenia wysokości dotacji o absolwentów, którym wręczono świadectwa ukończenia szkoły. Dotacja zatem od strony podmiotowej powiązana jest z liczbą uczniów uczęszczających do danej szkoły, a faktyczna liczba uczniów powinna być ustalana w oparciu o dokumentację przebiegu nauczania prowadzoną przez szkołę lub placówkę (w szczególności o księgę uczniów, księgę wychowanków, dziennik zajęć);

- § 5 ustęp 1 punkt 3 uchwały w zakresie w jakim zapisy uchwały wprowadziły ograniczenia podmiotowe wskazując, że dotacja nie przysługuje na ucznia, który został przyjęty do szkoły, promowany lub dopuszczony do powtarzania roku - semestru z naruszeniem obowiązujących przepisów lub naruszeniem zasad, dotyczących warunków i sposobu wewnątrzszkolnego oceniania, określonych w statucie. Zdaniem skarżącego regulacja ta narusza art. 90 ustęp 2a ustawy, gdyż dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Zapis powyższy wprowadza w sposób nieuprawniony element oceny w zakresie ustalenia prawa do dotacji w sytuacji, gdy ustawa nie upoważnia jednostki samorządu terytorialnego do jego wprowadzenia;

- § 6 ustęp 5 i 6 uchwały w zakresie w jakim przewiduje zasady udzielania dotacji w sposób nie uregulowany w ustawie o systemie oświaty. W zakwestionowanych ustępach wskazano, że kwota nadpłaconej lub niedopłaconej dotacji będzie uwzględniania przy naliczaniu dotacji na kolejny miesiąc oraz że w przypadku, gdy uczeń szkoły dla dorosłych jest wykazywany do dotacji przez więcej niż jedną szkołę, organ dotujący ma prawo żądania przedłożenia w Referacie Sprawozdawczości Oświaty Wydziału Budżetu pisemnego oświadczenia ucznia, potwierdzającego jego uczęszczanie do danej szkoły lub szkół, dla których przekazywana jest dotacja na tego ucznia. Powyższe uregulowania zawarte w uchwale Rady Miasta znacząco wykraczają poza materię ustawową, gdyż ustawa w żadnym wypadku nie przewiduje, aby kwota nadpłaconej czy też nieopłaconej dotacji mogła być uwzględniania przy naliczaniu dotacji na kolejny miesiąc, jak również nie nakładają na ucznia obowiązku składania wskazanej dokumentacji do Referatu Sprawozdawczości. Dotacja dla szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego z art. 80 i art. 90 u.s.o. jest dotacją roczną i stosownie do art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty dotacje, o których mowa w ust. 1a-3a, są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki. Skarżący przyznał jednocześnie, że dotacje te przysługują w wysokości odpowiadającej faktycznej, rzeczywistej liczbie uczniów, ale jest to już kwestia do rozważenia na etapie rozliczenia dotacji, a nie jej przyznawania. Jeżeli w trakcie roku okaże się, że liczba uczniów z różnych względów będzie inna od planowanej, to istnieje obowiązek zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na podstawie art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

Strona 2/11