Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Namysłowskiego w przedmiocie zasad nabywania, zbywania, obciążania, wydzierżawiania lub najmu nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Krupiński ( spr.) Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Jeżewska Asesor Sądowy Elżbieta Naumowicz Protokolant Referent - stażysta Mariola Górska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 2006 r. sprawy ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. nr XXXVIII/369/2006 w przedmiocie zasad nabywania, zbywania, obciążania, wydzierżawiania lub najmu nieruchomości 1) stwierdza nieważność § 11 pkt 2 zaskarżonej uchwały; 2) określa, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części objętej stwierdzeniem nieważności.

Uzasadnienie strona 1/4

Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez Wojewodę Opolskiego jest podjęta na postawie art. 12 pkt 8 lit. "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 142, poz. 1592 ze zm.), uchwała Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXXVIII/369/2006, z dnia 28 czerwca 2006 r., w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

W szczególności Wojewoda zakwestionował § 11 ust. 2 lit. b, c, f, g oraz i przedmiotowej uchwały, podnosząc w uzasadnieniu, iż regulacje zawarte w tych unormowaniach naruszają przepis art. 37 ust. 4 w zw. z art. 37 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603 ze zm.). Zdaniem skarżącego organ wykroczył poza wskazany w art. 37 ust. 2 i 3 katalog przypadków, w których dozwolone jest zawieranie umów najmu i dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata w trybie bezprzetargowym, na wypadki nie wymienione w ustawie. W szczególności:

- wedle ust. 2 lit. g oddanie nieruchomości w użytkowanie, najem, dzierżawę następuje na cele użyteczności publicznej, co oznacza, że według regulacji wprowadzonej przez Radę nie ma znaczenia jakie podmioty będą wskazane cele realizować, podczas gdy art. 37 ust. 3 ustawy dotyczy wyłącznie podmiotów, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową,

- przewidziana w ust. 2 lit. f możliwość odstąpienia od przetargu przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie, najem, dzierżawę na rzecz klubów i stowarzyszeń sportowych byłaby dopuszczalna pod warunkiem wprowadzenia przez Radę zastrzeżenia, że dotyczy ona podmiotów nie tylko prowadzących działalność sportową, ale równocześnie na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.

- postanowienia zawarte w ust. 2 lit. b, c, i uchwały dotyczą kwestii całkowicie wykraczających poza wskazany katalog ustawowy. Jednocześnie odnosząc się do regulacji zawartej w § 11 ust. 2 lit. b przedmiotowej uchwały zauważono, że na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 34 ustawy w zw. z art. 231 Kodeksu cywilnego można dochodzić nabycia praw do nieruchomości w drodze bezprzetargowej, ale pod warunkiem, że chodzi o osobę, która wzniosła na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znaczenie wartość zajętej na ten cel działki.

Rada Powiatu, uchwalając zapisy § 11 ust. 2 lit. b, c, f, g, i uchwały, odwołała się wyłącznie do zdania 2 art. 37 ust 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, interpretując go z pominięciem zdania 1-go ustępu 4. Zdanie to obliguje do odpowiedniego stosowania ust. 1 art. 37 (bezpośrednio) oraz ust. 2 i 3 art. 37 (pośrednio). Zdaniem skarżącego Rada Powiatu nie miała podstaw do wyrażenia generalnej zgody na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargów na oddawanie nieruchomości w użytkowanie, najem lub dzierżawę, gdy umowa ma być zawarta na okres dłuższy niż trzy lata, na wskazane w uchwale cele, które nie mieszczą się w katalogu przesłanek taksatywnie wymienionych w przepisie art. 37 ust. 2 i 3 ustawy.

Strona 1/4