Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Namysłowskiego w przedmiocie zasad nabywania, zbywania, obciążania, wydzierżawiania lub najmu nieruchomości
Uzasadnienie strona 2/4

Powiat Namysłowski wnosił o oddalenie skargi, podnosząc, iż przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami nie sprzeciwiają się możliwości odstąpienia od obowiązku przetargowego przy zawieraniu umów użytkowania, najmu lub dzierżawy ponad katalog przypadków wymienionych w art. 37 ust. 2 ustawy. W ocenie organu zdanie pierwsze przepisu art. 37 ust. 4 ustawy odsyła wprost do regulacji zawartej w ust. 1 jak i do regulacji zawartej w ust. 2 i 3, natomiast zdanie drugie przepisu art. 37 ust. 4 upoważnia właściwą radę do swobodnego wyrażania zgody na odstąpienie od trybu przetargowego w sytuacjach niewymienionych w art. 37 ust. 2 i 3 ustawy. Interpretacja przyjęta przez skarżącego wprowadza surowszy rygor dla umów wymienionych w art. 37 ust. 4 ustawy, niż dla umów sprzedaży lub użytkowania wieczystego, chociaż te ostatnie są dalej idące i wywołują trwalsze skutki. Wskazano też, że organ nadzoru nie zakwestionował podobnej regulacji, przyjętej przez Powiat Oleski w uchwale z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zm.), zwanej dalej ustawą, stanowi, że "uchwała organu powiatu sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia organowi nadzoru." W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały, ograniczając się do wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa (ust. 4). W przypadku nie skorzystania z tego trybu organ nadzoru nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały organu powiatu, może jednak skorzystać z możliwości zaskarżenia uchwały do sądu administracyjnego (art. 81 ust. 1 ustawy).

Organem nadzoru w przedmiotowej sprawie jest wojewoda (art. 76 ustawy) i on też zakwestionował zgodność z prawem przedmiotowej uchwały.

Ze stanowiskiem skarżącego należało się zgodzić.

Przede wszystkim, wbrew twierdzeniom strony przeciwnej, w sprawie doszło do istotnego naruszenia prawa, które uzasadniało ingerencję organu nadzoru. Podstawowe znaczenie mają tu przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603 ze zm.), zwanej dalej ugn. W szczególności nie wydaje się prawidłową interpretacja art. 37 ust. 4 ugn, przyjęta przez organ stanowiący Powiatu Namysłowskiego.

Przepis powyższy w zdaniu pierwszym odsyła przy zawieraniu umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata, do odpowiedniego stosowania regulacji zawartej w ust. 1. Ten przepis z kolei wprowadza obligatoryjny tryb przetargowego zawierania umów sprzedaży lub umów o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, z wyjątkami w skazanymi w ust. 2 i 3 ustawy. Zdanie drugie przepisu art. 37 ust. 4 ugn przewidziało dodatkowo, że odpowiedni organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

Strona 2/4