Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Namysłowskiego w przedmiocie zasad nabywania, zbywania, obciążania, wydzierżawiania lub najmu nieruchomości
Uzasadnienie strona 4/4

Wskazać także należy, biorąc pod uwagę, że Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. nr 153 poz. 1270 ze zm.), iż omówiona uchwała Rady Powiatu Namysłowskiego w całym przepisie § 11 ust. 2 (a zatem także w części nie zakwestionowanej przez organ nadzoru) całkowicie odmiennie, niż wynika to z treści art. 37 ust. 2 i 3 ugn, ukształtowała katalog odstępstw od obowiązku przetargowego zawierania umów o oddanie nieruchomości w użytkowanie, na wynajem lub do wydzierżawienia. W istocie zatem doszło do modyfikacji zapisów ustawowych, a wobec tego pozostawienie tych norm w porządku prawa miejscowego prowadziłoby do sytuacji ich sprzeczności z normami ustawy, na której się opierają. Powtórzenie przepisów rangi ustawowej w aktach prawa miejscowego w zasadzie nie powinno mieć miejsca, chyba, że jest to niezbędne dla spójności i przejrzystości aktu. W takim wszakże wypadku obowiązkiem organu jest na tyle dokładne przetransponowanie przepisów ustawy, aby nie prowadziło to do zmiany rzeczywistej treści norm ustawowych.

Pozostawienie w kształcie niezmienionym przepisów § 11 ust. 2 pkt a, d, e i h przedmiotowej uchwały, tak jak chciał organ nadzoru, prowadziłoby do pozostawienia w obiegu pranym normy niekompletnej, oderwanej od treści art. 37 ust. 2 i 3 ugn, której istnienie w porządku prawnym mogłoby powodować wątpliwości, co do dopuszczalności stosowania tych ostatnich przepisów, a to jak się zdaje nie było - jak wynika z treści odpowiedzi na skargę - przez Powiat Namysłowski zamierzone ("do umów użytkowania, najmu lub dzierżawy stosujemy zarówno ust. 1, jak i ust. 2 i 3 art. 37 (...).

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 147 § 1 PPSA, należało orzec jak na wstępie, stanowiąc o nie podleganiu uchwały wykonaniu zgodnie z art. 152 PPSA.

Strona 4/4