Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Sobieralski Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik (spr.) Sędzia NSA Jerzy Krupiński Protokolant Referent stażysta Marta Gajowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2020 r. sprawy ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r., Nr XII/113/2019 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 1 pkt 8 i pkt 9, 2) umarza postępowanie w części dotyczącej § 1 pkt 17 i pkt 19 zaskarżonej uchwały, 3) zasądza od Gminy Wołczyn na rzecz Wojewody Opolskiego kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie strona 1/7

W niniejszej sprawie przedmiotem postępowania sądowoadministracyjnego była skarga Wojewody Opolskiego, wniesiona na uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r., Nr XII/113/2019 (zwaną dalej: "zaskarżoną uchwałą"), zmieniającą uchwałę z dnia 25 marca 2009 r., Nr XXVII/219/2009, w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, poz. 2720, z późn. zm.).

Zaskarżona uchwała podjęta została na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.), dalej w skrócie u.s.g., art. 30 ust. 6, ust. 6a i ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967, z późn. zm.), zwanej dalej Kartą Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.). Ww. uchwałą wprowadzono zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli, w tym m.in.:

- w § 1 pkt 8 o dodaniu w § 25 ust. 4 w brzmieniu:

"4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy z wyjątkiem:

1) opieki nad zdrowym dzieckiem;

2) urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem pracy;

3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu kształcenia i doskonalenia;

4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej.";

- w § 1 pkt 9 o dodaniu w § 25 ust. 5 w brzmieniu:

"5. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z:

a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozu,

b) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy,

c) dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych związanych z przeprowadzaniem egzaminów zewnętrznych;

d) rekolekcjami,

e) udziałem w konferencjach metodycznych i innych naradach, szkoleniach o charakterze oświatowym, na które nauczyciel został skierowany przez pracodawcę

f) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie,

- traktuje się jak godziny zrealizowane.";

- w § 1 pkt 17 o tym, że § 35 otrzymuje brzmienie:

"1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy lub wychowawstwo oddziału przedszkolnego i opiekę nad nauczycielem odbywającym staż, które przysługują w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć.

Strona 1/7