Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Uzasadnienie strona 2/7

2. Za okres wakacji i ferii zimowych wynagrodzenie wypłaca się według średniej urlopowej ustalonej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.).

3. W zakresie innych spraw wynikających ze stosunku pracy, a nie objętych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy Karta Nauczyciela i ustawy Kodeks Pracy.";

- w § 1 pkt 19 o dodaniu po § 35, § 35a w brzmieniu:

"1. Nauczyciel stażysta, który będzie odbywał staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzyma jednorazowy dodatek w wysokości 1 000,00 zł.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacany w terminie do 30 września 2019 r. nauczycielom, którzy rozpoczną staż na stopień nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 2019/2020 (na podstawie ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287).

3. Jednorazowy dodatek dla nauczyciela stażysty będzie wypłacany tylko w podstawowym miejscu pracy, a nauczyciel może go otrzymać tylko jeden raz w okresie całego zatrudnienia.

4. Jednorazowy dodatek dla nauczyciela stażysty nie będzie wliczany do średnich wynagrodzeń nauczycieli.".

Na moc § 2 wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Wołczyna, a w § 3 ustalono, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Zaskarżona uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 2 września 2019 r.

Wojewoda Opolski, działając na podstawie art. 93 ust. 1 u.s.g., w dniu 5 grudnia 2019 r., zaskarżył ww. uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w części z powodu istotnego naruszenia prawa, podnosząc, że:

- ustalenie w § 1 pkt 8 i pkt 9 uchwały sytuacji, w których wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie przysługuje oraz w jakich okolicznościach godziny nadliczbowe przypadające w dniach wolnych od zajęć uznaje się za zrealizowane, stanowi przekroczenie delegacji ustawowej ustalonej w art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela podczas, gdy rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu udzielonego przez ustawę upoważnienia;

- wskazanie w § 1 pkt 17 uchwały na prymat zapisów regulaminowych nad ustawą w sposób niedopuszczalny narusza konstytucyjny system hierarchii źródeł prawa, gdyż zgodnie z art. 87 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji akty prawa miejscowego są aktami niższego rzędu w stosunku do ustaw oraz rozporządzeń;

- § 1 pkt 19 uchwały zawiera regulacje o charakterze indywidualnym, dotyczące jednostkowej sytuacji, tj. jedynie niewielkiej części nauczycieli, którzy rozpoczęli staż w roku szkolnym 2019/2020, podczas gdy regulamin wynagradzania nauczycieli, jako akt prawa miejscowego, winien zawierać tylko takie zapisy, które będzie można stosować aż do momentu utraty przez niego mocy. Nadto dzień wypłacania tegoż dodatku wynika wprost z Karty Nauczyciela.

Strona 2/7