skarg "A" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w N. oraz Z. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "B" P.P. - U. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. w przedmiocie odmowy przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego;
Tezy

Podmiot dotąd prowadzący instalację nie jest stroną postępowania prowadzonego w oparciu o art. 190 § 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z wniosku podmiotu zainteresowanego nabyciem tytułu prawnego do instalacji lub jej części.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak Sędziowie Sędzia WSA Jakub Zieliński Sędzia WSA Tomasz Świstak (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Ewa Wąsik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 lipca 2012 r. sprawy ze skarg "A" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w N. oraz Z. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "B" P.P. - U. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. z dnia [...] 2012 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego; I. uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej rozpoznania odwołania Z.B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "B" P.P. - U., II. w pozostałym zakresie skargi oddala, III. zasądza od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. na rzecz: - "A" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w N. kwotę 557,- zł (pięćset pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania, - Z. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "B" P. P. - U. kwotę 557,- zł (pięćset pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona środowiska
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/15

Decyzją z dnia [...] 2012 r., nr [...] Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej P. (dalej: Dyrektor RZGW) po rozpoznaniu odwołań Z. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą - P.P-U. "A" z siedzibą w N. W. W. oraz A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w N. W. W. utrzymał w mocy decyzję Starosty B. z dnia [...] 2012 r., nr [...] o odmowie przeniesienia na rzecz wyżej wskazanej Spółki komandytowej pozwolenia wodnoprawnego udzielonego pierwotnie na rzecz firmy P.P.U. "A" Z. B. z siedzibą w N. W. W..

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym.

Decyzją z dnia [...] 2009 r., nr [...] Starosta B. udzielił Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu "A" Z. B. z siedzibą w N. W. W. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie określonych w niej urządzeń wodnych oraz odprowadzanie poprzez studnie chłonne do ziemi oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w maksymalnej sekundowej ilości 152,402 dm3/s. Decyzja ta stała się ostateczna.

Pismem datowanym na 28 czerwca 2011 r., a nadanym w Urzędzie Pocztowym w N. W. W. w dniu 30 czerwca 2011 r. Z. B. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P-U. "A" - Z. B. z siedzibą w N. W. W. poinformował Starostę B., iż z dniem 1 lipca 2011 r. wyżej wskazana firma jako przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego zostanie wniesiona aportem na rzecz podmiotu - A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, w związku z czym przyznane przez organ pozwolenia emisyjne, w postaci pozwolenia wodnoprawnego, na wytwarzanie odpadów i na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, przechodzą z mocy prawa na nowy podmiot jakim jest A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Nadto Z. B. wniósł o o złożenie przez organ oświadczenia o braku zastrzeżeń co do treści powyższego oświadczenia (informacji) w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma poprzez podpisanie go i zwrotne przesłanie na adres "A" P.P-U. Z. B. ul. J. [...].

Pismo powyższe wpłynęło do Starostwa Powiatowego w B. w dniu 1 lipca 2011 r.

Dnia 30 czerwca 2011 r. Z. B. działający w imieniu własnym oraz w imieniu H. B. oraz J. R. działająca w imieniu spółki A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. oraz w imieniu B. K.-B. dokonali w formie aktu notarialnego zmiany umowy spółki komandytowej A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

W następstwie tych zmian ustalono, iż spółka prowadzona będzie pod firmą A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Komplementariuszem jest A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P., zaś komandytariuszami Z. B., B. K.-B. i H. B., przy czym suma komandytowa dla B. K.-B. i H. B. wynosi po 1000 zł, zaś dla Z. B. 20 568 000 zł.

Nadto tą samą umową Z. B. zobowiązał się do wniesienia do spółki wkładu pieniężnego w kwocie 8000 zł oraz wkładu niepieniężnego o wartości 20 560 000 zł w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego działającego dotychczas pod firmą "A" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Z. B..

Strona 1/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona środowiska
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne