Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Kwiecińska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Wiesława Batorowicz Sędzia WSA Edyta Podrazik Protokolant St. sekr. sąd. Monika Pancewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 września 2012 r. sprawy ze skargi Z. B. na uchwałę Rady Gminy P. z dnia [...] maja 2012r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/6

W dniu [...] maja 2012 r. Rada Gminy P., na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. nr 176, poz. 1190, z późn. zm. - zwanej dalej "Ordynacją samorządową" oraz w zw. z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 113, z późn. zm.) - zwanej dalej "Przepisami wprowadzającymi Kodeks wyborczy"/"Przepisami wprowadzającymi", podjęła uchwałę nr [...] w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Z. B. w Okręgu Wyborczym nr [...] wskutek utraty prawa wybieralności (§ 1).

Przedmiotowa uchwała zapadła w następującym stanie faktycznym.

Komisarz Wyborczy w K. wraz ze skierowanym do Przewodniczącego Rady Gminy P. pismem z dnia [...] marca 2012 r. przesłał kopię prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w S. z dnia [...] 2011 r. sygn. akt [...] oraz wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia [...] marca 2012 r. sygn akt [...] dotyczącego radnego Z. B., celem podjęcia na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 3 w z. z art. 7 ust. 2 pkt 1 Ordynacji samorządowej wraz w zw. z art. 16 ust. 3 Przepisów wprowadzających Kodeks wyborczy.

Z. B. został prawomocnie [wyrok sądu II instancji z dnia [...] marca 2012 r.] skazany za popełnienie przestępstwa umyślnego z art. 250a § 2 Kodeksu karnego - za to, że w październiku 2010 r. w miejscowości [...], będąc kandydatem na radnego gminy [...] - za pośrednictwem swojego pełnomocnika wyborczego - udzielił korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie łącznej [...] zł (po [...] zł dla każdego) [...] uprawnionym do głosowania w celu skłonienia ich do głosowania w określony sposób.

W piśmie z dnia [...] maja 2012 r. Przewodniczący Rady Gminy P. poinformował o terminie sesji Rady Gminy, podczas, której będzie rozpatrywana sprawa stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego ze względu na utratę prawa wybieralności wskutek skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, jak również o treści art. 190 ust. 3 Ordynacji samorządowej o możliwości złożenia wyjaśnień i art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Z. B. na sesji Rady Gminy w dniu [...] maja 2012 r. przed podjęciem przedmiotowej uchwały złożył wyjaśnienia, w których zaprzeczył, by miał cokolwiek wspólnego "z tą sprawą" [sprawą, której dotyczyły wyroki karne wydane w sprawach [...] i [...]], podniósł, że jest niewinny, jednak sąd postanowił inaczej.

Przewodniczący Rady - po uprzednim poinformowaniu, że zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym Z. B. ze względu na swój interes prawny nie może brać udziału w głosowaniu w tej sprawie - poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała nr [...] w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego została podjęta jednogłośnie.

Odpis uchwały został doręczony Z. B. w dniu 4 czerwca 2012 r.

W dniu 8 czerwca 2012 r. Z. B. wniósł skargę na przedmiotową uchwałę, zarzucając rażące naruszenie:

- art. 16 ust. 3 Przepisów wprowadzających Kodeks wyborczy poprzez błędną interpretację i zastosowanie do postępowania zasad wynikających z Ordynacji samorządowej, podczas gdy zastosowanie w sprawie powinna mieć ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U nr 21, poz. 112) - zwana dalej "Kodeksem wyborczym",

Strona 1/6