Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Lechowska /spr./ Sędzia WSA Krystyna Józefczyk Asesor WSA Joanna Zdrzałka Protokolant: ref. stażysta Anna Mazurek-Ferenc po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2004 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie Sylwii Urban na rozprawie sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Rzeszowie na uchwałę Rady Gminy [...] z dnia [...] sierpnia 2002 r. Nr [....] w przedmiocie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

Uzasadnienie strona 1/7

Uchwałą z dnia [...] sierpnia 2002 r Nr [...] r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rada Gminy [...] uchwaliła tenże regulamin w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały (§1).

W § 2 uchwały zleciła jej wykonanie Gospodarstwu Pomocniczemu przy Urzędzie Gminy, zaś w § 3 postanowiła, że wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa [...].

W podstawie prawnej uchwały Rada wskazała art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 19 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 ).

Regulamin stanowiący załącznik do uchwały składa się z IX rozdziałów zawierających ujęte w paragrafy przepisy regulujące następujące kwestie ; rozdział I. Postanowienia ogólne, II. Zawieranie umów, III. Obowiązki gospodarstwa, IV. Sposób rozliczeń, V. Warunki przyłączenia do sieci, VI. Obsługa i prawa odbiorcy usług, VII. Prawa Gospodarstwa, VIII. Obowiązki odbiorcy usług, IX. Postanowienia końcowe.

Skargę na tę uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego datowaną na 9 stycznia 2004 r. złożył Prokurator Rejonowy w Rzeszowie domagając się stwierdzenia jej nieważności i zarzucając jej rażące naruszenie art. 40 i 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, ze zm. ), zwanej dalej skrótem ustawą o z.p.

W uzasadnieniu skargi Prokurator podniósł, iż w rozdziale V Regulaminu stanowiącego załącznik do opisanej na wstępie uchwały zatytułowanym " Warunki przyłączenia do sieci" w §21 stwierdzono, "iż Gospodarstwo Pomocnicze po otrzymaniu wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje warunki techniczne wraz z zapewnieniem dostawy wody i przyjęcia ścieków w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. W §3 niniejszej uchwały stwierdzono, iż gospodarstwo wykonuje działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w oparciu o statut zatwierdzony uchwałą Rady Gminy z dnia 28.121990 roku oraz z dnia 30. 12. 1993 roku, w których także przelano na Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy wydawanie warunków technicznych na podłączenie kanalizacji (uchwała [...] §1 pkt 41it.d)".

Z dalszych wywodów skargi wynika, że w ocenie Prokuratora przepisy uchwały uprawniające Kierownika Gospodarstwa Pomocniczego do "wydawania warunków technicznych na podłączenie się do kanalizacji dowodzą bezprawnego przelania wynikającej z art. 40 ust. 3 ustawy o z.p. kompetencji Wójta do wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Wójt decyzję taką wydaje po uzyskaniu uzgodnień wymaganych ustawą i przepisami szczególnymi. Nie może on tej kompetencji przenosić na podmiot nie posiadający uprawnień w tym zakresie. Art. 42 ustawy zobowiązuje organ wydający taką decyzję do określenia warunków obsługi w zakresie infrastruktury technicznej. Przeniesienie kompetencji w tym zakresie na inny podmiot, w tym przypadku Gospodarstwo Pomocnicze rażąco narusza wspomniany art. 43 ustawy o z.p. Prokurator podkreśla, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest uzależnione od innych poza opłatą skarbową świadczeń finansowych a takich żądano przy wydawaniu warunków technicznych na budowę przyłącza.

Strona 1/7