Sprawa ze skargi E. B. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Zbigniew Czarnik Sędziowie NSA Maria Piórkowska WSA Magdalena Józefczyk /spr./ Protokolant st. sekr. sąd. Anna Mazurek-Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 21 lipca 2010 r. sprawy ze skargi E. B. na zarządzenie zastępcze Wojewody z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego -skargę oddala-

Inne orzeczenia o symbolu:
6262 Radni
Inne orzeczenia z hasłem:
Samorząd terytorialny
Ordynacje wyborcze
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/4

Zarządzeniem zastępczym z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] Wojewoda działając na podstawie art. 85 a ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm./ w zw. z art. 190 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 16.07.1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547/-zwanej dalej Ordynacją, stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Powiatu - E. B.

W jego uzasadnieniu podniósł, iż pismem z dnia [...] lutego 2010 r. Komisarz Wyborczy w K. poinformował Wojewodę, iż wyrokiem Sądu Rejonowego w K. z dnia [...] czerwca 2009 r., sygn. akt [...] utrzymanym następnie w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w K. z dnia [...] listopada 2009 r., sygn. akt [...] E. B. - radny Powiatu został skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Wobec prawomocnego skazania go za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego utracił on jako radny prawo wybieralności, określone w art. 7 ust. 2 Ordynacji, a zatem stosownie do art. 190 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy nastąpiło wygaśnięcie mandatu radnego. Rada Powiatu winna zatem była w trybie art. 190 ust. 2 ww. ustawy podjąć uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego. Z uwagi na niepodjęcie stosownej uchwały Komisarz Wyborczy w K. wniósł o podjęcie przez Wojewodę działań w trybie art. 85 a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.

W związku z powyższym organ nadzoru wszczynając procedurę przewidzianą w art. 85 a ustawy o samorządzie powiatowym, pismem z dnia [...] lutego 2010 r. wezwał Radę Powiatu do usunięcia stanu niezgodnego z prawem i wykonania obowiązku wynikającego z art. 190 Ordynacji, poprzez podjęcie uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania.

Następnie wobec niepodjęcia stosownej uchwały w zakreślonym terminie, stosownie do zapisu art. 85a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, Wojewoda wydał zarządzenie zastępcze, po uprzednim powiadomieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wskazał, iż wydanie zarządzenia zastępczego odnośnie wygaśnięcia mandatu radnego E. B. było zasadne, wobec braku woli większości radnych do wykonania obowiązku wynikającego z art. 190 ust. 2 Ordynacji i podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu, podczas gdy taka uchwała winna być podjęta w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia.

Na powyższe zarządzenie, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie złożył E. B. i wniósł o jego uchylenie oraz o zawieszenie postępowania odwoławczego do czasu rozpoznania przez Sąd Najwyższy kasacji wniesionej od wyroku Sądu Okręgowego w K. z [...].11.2009 r., sygn. [...].

W jej uzasadnieniu skarżący wskazał, iż powyższej kasacji od wyroku skazującego został podniesiony zarzut orzeczenia środka karnego nieznanego w ustawie, a w konsekwencji nieważności postępowania. Zatem zasadnym było powstrzymywanie się przez Radę Powiatu z podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu do czasu rozpoznania kasacji od wyroku karnego. Jest to uzasadnione, gdyż w przypadku uwzględnienia kasacji, brak jest procedur umożliwiających przywrócenie mandatu radnego. Skarżący zawnioskował także o zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu prawomocnego rozpoznania kasacji. E. B. wskazał, iż akta sprawy znajdują się w Sądzie Najwyższym od marca 2010 r. i nie ma wyznaczonego terminu rozprawy kasacyjnej.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6262 Radni
Inne orzeczenia z hasłem:
Samorząd terytorialny
Ordynacje wyborcze
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda