Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący NSA Stanisław Śliwa Sędziowie WSA Robert Sawuła /spr./ NSA Maria Piórkowska Protokolant st. sekr. sąd. Anna Mazurek-Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 6 października 2010 r. sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. w T. na uchwałę Rady Gminy [...] z dnia [...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych -skargę oddala-

Uzasadnienie strona 1/4

II SA/Rz 687/10

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi sp z o.o. J. jest uchwała Rady Gminy w Ś. z [...] września 2009 r. Nr [...] w przedmiocie zaliczenia drogi, składającej się z działki nr 482 w T. do kategorii dróg gminnych. Uchwałą tą Rada Gminy Ś. powołując się na dyspozycję art. 7 ust. 2 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 ze zm., zwana dalej Udp) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm., zwana dalej Usg) w § 1 inkryminowanej uchwały zaliczyła do kategorii dróg gminnych drogę stanowiącą własność gminy, położoną w miejscowości T. na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 482, której przebieg i granice określono na mapie stanowiącej załącznik do uchwały, wykonanie uchwały powierzono wójtowi gminy (§ 2), określając zarazem, że wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego (§ 3). Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa P. Nr 88 z dnia [...].11.2009 r. pod poz. [...].

Spółka z o.o. J. pismem z 12 kwietnia 2010 r. zwróciła się do Rady Gminy w Ś. z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego zaliczeniem działki nr 482 do kategorii dróg gminnych poprzez uchylenie uchwały z 29.09.2009 r. Pismem z 27.05.2010 r. Przewodniczący Rady Gminy w Ś. udzielił wzywającej spółce odpowiedzi na wezwanie, w którym wywodził, że kwestionowana uchwała nie naruszać ma prawa. Odpowiedź tę spółka J. otrzymała w dniu 31.05.2010 r.

W dniu 23.06.2010 r. działając przez pełnomocnika - adwokata P. D., spółka z o.o. J. wniosła skargę na uchwałę Rady Gminy w Ś. z 29 września 2009 r. Nr [...] w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. W skardze zarzucono, że przedmiotowa uchwała zapadła z naruszeniem przepisów prawa materialnego, a to: "art. 7. 1 oraz art. 8" Udp przez to, że drogę wewnętrzną zaliczoną do kategorii dróg gminnych, "art. 7. 2" Udp poprzez zaniechanie uzyskania opinii zarządu powiatu, pomimo powoływania się na nią w treści uchwały, art. 10 ust. 3 Udp poprzez brak uwzględnienia terminów ustawowych związanych z ogłaszaniem uchwał podjętych na tej podstawie prawnej, §§ 5-7 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm., zwane dalej jako Rozp. z 1999) w takim aspekcie, iż działka zaliczona jako droga gminna nie spełnia warunków technicznych dla drogi gminnej ujętej w cyt. rozporządzeniu. Skarga zawiera także zarzut naruszenia przepisów procesowych, a to art. 7 i 8 k.p.a. w zw. z art. 77 k.p.a. Naruszenia, jakich miała dopuścić się Rada Gminy w Ś. w tym zakresie miały polegać na braku poszanowania interesów osób trzecich, w tym skarżącej spółki, albowiem uzyskano decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę, gdzie przygotowane operaty urbanistyczne określały sposób dostępności działek objętych decyzjami przez dostęp z drogi wewnętrznej. Spółka kwestionuje także, że droga ta nie została uwzględniona zarówno w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, brak jest także obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym uwzględniono by jej przebieg. Brak także podjęcia realnych działań przez władze gminy, aby rzeczona droga mogła uzyskać wymogi techniczne stawiane tego typu drogom przez przepisy obowiązujące w tym zakresie w ocenie skarżącej czyni uzasadnionym zarzut działań pozornych. Spółka J. wniosła o stwierdzenie nieważności uchwały oraz o zasądzenie kosztów postępowania. Uzasadnienie skargi zawiera rozwinięcie postawionych zarzutów, w szczególności skarżąca wywodzi, że naruszono "art. 20 ust. 3" Udp, albowiem pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii i zaliczenie drogi do innej kategorii nie może być dokonane później niż do trzeciego kwartału danego roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia roku następnego. Skarżąca wywodzi, że droga ta stanowiła drogę wewnętrzną, po niej wykonywany był dojazd do budynków skarżącej spółki, jedynie na odcinku ok. 150-200 m przebiega dojazd do kilku budynków mieszkalnych. Spółka eksponuje, że uczynienie z dotychczasowej drogi dojazdowej -wewnętrznej, drogi kategorii gminnej nie towarzyszyła działalność polegająca na zapewnieniu jej niezbędnych warunków technicznych określonych prawem.

Strona 1/4