Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Uzasadnienie strona 2/4

W odpowiedzi na skargę Gmina Ś. wniosła o jej oddalenie, wywodząc iż wskazane w skardze zarzuty są chybione. Droga zaliczona do kategorii dróg gminnych łączy się z drogą powiatową Nr 2150 relacji K.-B.-T. (działka nr 374). Droga ta jest i będzie powszechnie dostępna, prowadzenie zaś przez skarżącą spółkę działalności gospodarczej i korzystanie z tej drogi nie może samo przez siebie stanowić wyłączenia dopuszczalności korzystania z tej drogi przez inne podmioty, zwłaszcza, że skarżąca nie kwestionuje faktu, iż droga zapewnia dojazd do budynków mieszkalnych innych osób. Zakwalifikowanie jej do kategorii dróg publicznych nie spowoduje ograniczenia w jej dostępności. Uzyskano także opinię zarządu powiatu przed podjęciem uchwały, czego dowodem jest zalegająca w aktach kopia uchwały Zarządu Powiatu Rz. z [...].09.2009 r. Zarzut naruszenia art. 10 ust. 3 Udp jest nietrafny, albowiem kwestionowana uchwała nie dotyczyła zmiany kategorii drogi. Podjęcie uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych nie jest uzależnione od spełniania przez te drogę warunków technicznych określonych w Rozp. z 1999, podobnie nie można uzależniać podjęcia uchwały od uwzględnienia drogi w planie zagospodarowania przestrzennego czy też studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Co się tyczy zarzutu naruszenia przepisów k.p.a., to przepisy te nie miały zastosowania przy podejmowaniu uchwały, a wsparcie dla tego poglądu gmina wywodzi z judykatury. Za gołosłowne uznano zarzuty pozorności w działaniu gminy, aby dostosować drogę do warunków technicznych, odpowiedź na skargę polemizuje z tymi jej wywodami, które stanowić mają interesy skarżącej spółki ponad interes lokalnej społeczności i gminy.

Podczas rozprawy pełnomocnik skarżącej wycofał się z zarzutu podjęcia uchwały przed zasięgnięciem opinii zarządu powiatu, o ile istotnie taka opinia zalega w aktach, podtrzymał zarzut braku celowości zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Skarżąca korzysta z dróg powiatowych, którymi prowadzi transport pojazdami o nośności do 40 ton.

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył, co następuje:

Kontrola sądowoadministracyjna prowadzona jest, pomijając wyjątki od tej reguły, wyłącznie z punktu widzenia zgodności z prawem (por. art. 1 § 2 ustawy z 25.07.2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), przy czym rozumie się, iż chodzi tu zarówno o przepisy prawa materialnego, jak i procesowego.

W niniejszej sprawie skarga podlega rozpatrzeniu przez właściwy wojewódzki sąd administracyjny na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (ustawa z dn. 30.08.2002 r., Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej Ppsa). Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Przedmiotem skargi jest uchwała o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych, uchwała ta ma walor prawa miejscowego organu jednostki samorządu terytorialnego (art. 3 § 2 pkt 5 Ppsa), Sąd uwzględniając skargę na tego typu uchwałę stwierdza jej nieważność w całości lub w części albo stwierdza, że została wydana z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności (art. 147 § 1 Ppsa).

Strona 2/4