Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Radomyśl nad Sanem w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Joanna Zdrzałka Sędziowie WSA Paweł Zaborniak WSA Marcin Kamiński /spr./ Protokolant specjalista Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2016 r. sprawy ze skargi Z. M. i K. M. na uchwałę Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 10 września 2014 r. nr XXXVI/308/14 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -skargę oddala-

Uzasadnienie strona 1/17

Uzasadnienie:

Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest uchwała nr XXXVI/308/14 z dnia 10 września 2014 r. Rady Gminy Radomyśl nad Sanem w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Niwka" terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Radomyśl nad Sanem, obejmującego powierzchnię ok. 15 ha w północnej części wsi Radomyśl nad Sanem, w zakresie działki ewidencyjnej nr [.] w Radomyślu nad Sanem, której właścicielami są skarżący: KM i ZM.

Uchwała nr XXXVI/308/14 z dnia 10 września 2014 r. została ogłoszona w dniu 24 października 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2014 r. pod poz. 2803 i weszła w życie z dniem 8 listopada 2014 r.

Powyższa uchwała została podjęta w następstwie rozstrzygnięcia nadzorczego nr P.II.4131.2.83.14 (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2014 r. poz. 1803) Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 czerwca 2014 r. o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem Nr XXXIV/287/2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Niwka" położonego w obrębie ewidencyjnym Radomyśl nad Sanem.

Z treści normatywnej planu (§ 3 ust. 1) oraz załącznika graficznego wynika, że nieruchomość skarżących stanowiąca działkę ewidencyjną nr [.] została objęta obszarem 2 ZI, ZL, który przeznaczono jako teren zieleni izolacyjnej z możliwością zalesienia.

Zgodnie z § 14 ust. 2 planu tereny zieleni izolacyjnej z możliwością zalesienia mają następujące przeznaczenie: 1) przeznaczenie podstawowe: zieleń izolacyjna w formie zieleni niskiej, krzewów i zieleni wysokiej o przyrodniczej funkcji ochronnej, stanowiąca ochronę terenów leśnych objętych formami ochrony przyrody i zieleń leśna stanowiąca kontynuację elementów przyrodniczych krajobrazu w sąsiedztwie; 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) obiekty małej architektury (tj. ławki, latarnie, kosze na śmieci i inne urządzenia niekubaturowe); b) wody powierzchniowe (naturalne - cieki wodne, stawy oraz oczka wodne) oraz urządzenia regulacyjne i zabezpieczające w korytach cieków wodnych, c) założenia kompozycyjne o charakterze zieleni rekreacyjno-wypoczynkowej. Ustalono również następujące zasady zagospodarowania dla powyższego terenu: a) obsługa komunikacyjna z drogi 1KDL i drogi nr ewid. [.], położonej poza granicą opracowania planu; b) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 60% powierzchni działki; c) dopuszcza się możliwość ogradzania terenu w sposób pozwalający na migrację małych zwierząt; d) kształtowanie kompozycji roślinnych (systemu nasadzeń i składu gatunkowego roślin) należy dostosować do charakteru otoczenia oraz lokalnych ekosystemów.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 planu termin "zieleń izolacyjna" oznacza "zieleń o składzie gatunkowym oraz systemie nasadzeń stanowiących kontynuację elementów przyrodniczych krajobrazu w określonym miejscu (zieleń leśna) oraz stanowiących ochronę terenów objętych uciążliwościami sąsiadujących inwestycji". Zgodnie z § 5 ust. 1 na rysunku planu wyznaczono również granice obszaru ochrony jakości ujęcia wód w Radomyślu nad Sanem. W granicach tego obszaru położona jest działka nr [.] należąca do skarżących.

Strona 1/17