Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie wypłaty odprawy mieszkaniowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Góraj (spr.), Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas, Sędzia WSA Piotr Borowiecki, Protokolant sekr. sąd. Maryla Wiśniewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2019 r. sprawy ze skargi M. T. na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie wypłaty odprawy mieszkaniowej - oddala skargę -

Inne orzeczenia o symbolu:
6213 Inne  świadczenia finansowe związane z lokalem mieszkalnym
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Obrony Narodowej
Uzasadnienie strona 1/5

W dniu 18.09.2017 r. Pan M. T. złożył wniosek o wypłatę odprawy mieszkaniowej, załączając do wniosku m.in.: świadectwo służby od [...].10.1999 r. do [...].11.2011 r., potwierdzenie nabycia od [..].12.2011 r. uprawnień do emerytury, protokół zdania [...].06.2017 r., do zasobu Agencji Mienia Wojskowego, lokalu mieszkalnego nr [...] przy ul. [...] w [...].

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w [...] dalej: Dyrektor, organ I instancji po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego orzekł o odmowie wypłaty na rzecz Strony odprawy mieszkaniowej.

Pełnomocnik Pana M. T. skutecznie zaskarżyła przedmiotowe rozstrzygnięcie, które Prezes Agencji Mienia Wojskowego dalej Prezes uchylił do ponownego rozpatrzenia z uwagi na naruszenie przez organ I instancji art. 107 par. 3 k.p. a.. W decyzji tej Prezes zalecił, aby przy ponownym rozpatrywaniu sprawy zgromadzono pełny materiał dowodowy i dopiero wówczas oceniono sytuację Strony w odniesieniu do przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 1 ppkt b) ustawy o zakwaterowaniu.

W dniu [...].03.2018 r. po ponownym rozpoznaniu wniosku Pana M. T. Dyrektor orzekł o odmowie wypłaty odprawy mieszkaniowej. Przedmiotowa decyzja również została zaskarżona, a Prezes uchylił ją do ponownego rozpatrzenia z uwagi na naruszenie przez organ I instancji art. 107 par. 3 k.p.a.

W dniu [...].06.2018 r. po ponownym rozpoznaniu wniosku Pana M. T. Dyrektor orzekł o odmowie wypłaty odprawy mieszkaniowej. Rozpatrując sprawę ponownie merytorycznie, organ odwoławczy - Prezes Agencji Mienia Wojskowego decyzją z [...] sierpnia 2018r. utrzymał w mocy skarżone rozstrzygnięcie.

W uzasadnieniu organ wskazał, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem dotyczącym wypłaty odprawy mieszkaniowej, uprawnienia do wypłaty tego świadczenia organ Agencji Mienia Wojskowego jest zobowiązany ustalać w oparciu o stan sprawy w dacie zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej. Zasada ta dotyczy również spraw, jak niniejsza czyli przypadku, gdy wniosek o wypłatę odprawy mieszkaniowej składa emeryt wojskowy. Podkreślił dalej, ze bezspornymi w sprawie są jej okoliczności tj.: że Wnioskodawca jest emerytem wojskowym, a pełnienie służby wojskowej jako służby stałej zakończył [...].11.2011 r. W tej dacie obowiązywał przepis art. 23 ust. 1 pkt. 1) ustawy o zakwaterowaniu stanowiący, że odprawa mieszkaniowa przysługuje żołnierzowi służby stałej cyt.: "a) zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, zamieszkałemu w kwaterze, o ile nabył on prawo do emerytury wojskowej (..), b) który do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej nie otrzymał decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego. W odwołaniu został postawiony zarzut, że organ I instancji niejednoznacznie wskazywał, czy zajmowany przez Stronę lokal mieszkalny Agencji był kwaterą. Ta niejednoznaczność miała wynikać zdaniem Skarżącego z pisma organu I instancji z [...].01.2017 r. przez co naruszone zostały przepisy postępowania administracyjnego tj.: art. 7, art, 77 i art. 107 § 3 kpa. Jak wskazał organ, w piśmie tym Dyrektor faktycznie użył słowa kwatera, co było błędem, niemniej jak podkreślono, zarówno wówczas jak i obecnie, lokal mieszkalny o statusie kwatery winien znajdować się na wykazie kwater zatwierdzonym przez Prezesa Agencji. Na wykazie kwater zatwierdzonym przez Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w dniu [...].07.2011 r., obowiązującym w dacie zwolnienia Strony ze służby nie było w/w lokalu mieszkalnego. Obecnie lokal ten również nie jest uwzględniony na wykazie kwater.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6213 Inne  świadczenia finansowe związane z lokalem mieszkalnym
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Obrony Narodowej