Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zawarcia umowy najmu lokalu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Góraj (spr.), Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas, Sędzia WSA Piotr Borowiecki, Protokolant sekr. sąd. Maryla Wiśniewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2019 r. sprawy ze skargi H. W. na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawarcia umowy najmu lokalu - oddala skargę -

Uzasadnienie strona 1/3

Uchwałą nr [...] z dnia 19 lipca 2018 r. Zarząd Dzielnicy [...] odmówił wyrażenia zgody na zawarcie z H. W. umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu [...] na czas nieoznaczony.

W uzasadnieniu uchwały wskazano, że Pani H. W. ponownie wystąpiła z wnioskiem o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu [...]. We wniosku ujęła dwoje dorosłych dzieci oraz wnuczkę. Zainteresowani zamieszkują w budynku prywatnym, w lokalu nr [...] przy ul. [...]. Zajmowany lokal składa się z 2 pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 56,79 m2, w tym powierzchni mieszkalnej 39,15 m2. W dniu 09.05.2012 r. Pani H. W. zawarła umowę najmu ww. lokalu na czas nieoznaczony z prywatnym właścicielem. Właściciel przedmiotowego lokalu wypowiedział Pani H. W. umowę najmu ww. lokalu na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w terminie trzyletnim, albowiem zamierza w nim zamieszkać współwłaściciel nieruchomości.

Dalej wyjaśniono, że sprawa została rozpatrzona w oparciu o przepisy uchwały Nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy z późn. zm. Zgodnie z § 4 pkt 1 ww. uchwały "lokale z mieszkaniowego zasobu mogą być wynajmowane osobom: 1) które są bezdomne albo pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych, przy czym za trudne warunki mieszkaniowe uznaje się zamieszkiwanie w lokalu, w którym na osobę przypada nie więcej niż 6 m2 powierzchni mieszkalnej, a także zamieszkiwanie w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Według organy w przypadku wnioskodawczyni brak jest podstaw do zastosowania § 5 ust. 2 pkt 1 ww. uchwały, zgodnie z którym postanowień § 4 pkt 1 nie stosuje się do osób będących lokatorami zamieszkującymi w lokalach znajdujących się w budynkach prywatnych, którzy byli zobowiązani do uiszczania czynszu regulowanego i którym wypowiedziano umowę najmu na podstawie art. 11 ust 5 ustawy ponieważ zainteresowana nie była zobowiązana do uiszczania czynszu regulowanego. Kryterium określone w § 4 pkt 1 ww. uchwały nie zostało spełnione przez Panią H. W., gdyż w lokalu nr [...] przy ul. [...] na osobę przypada 9,78 m* powierzchni mieszkalnej. Wniosek Pani H. W. został negatywnie zaopiniowany przez Komisję Mieszkaniową w dniu [...].06.2018 r. Zarząd Dzielnicy [...] uznał za zasadne niewyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony z Panią H. W..

Od powyższej uchwały skargę do tut. Sądu wywiodła H. W..

Na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2019r. pełnomocnik skarżącej podkreślił, ze strona jest zagrożona bezdomnością a ponadto, po wydaniu skarżonego aktu ujawniła się u skarżącej choroba nowotworowa.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2107 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości m.in. przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu, kontrola ta jest sprawowana pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Strona 1/3