Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Piotr Borowiecki (spr.), Sędziowie WSA Iwona Maciejuk, Konrad Łukaszewicz, Protokolant specjalista Elwira Sipak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2019 r. sprawy ze skargi J. G. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy uchyla zaskarżoną decyzję.

Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/15

Zaskarżoną decyzją nr [...] z dnia [...] lipca 2018 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej także: "Minister" lub "organ"), działając na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 132 ze zm. - dalej także: "ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy"), odmówił wyłączenia stosowania wobec J. G. (dalej także: "skarżący" lub "strona skarżąca") przepisów art. 15c, art. 22a i art. 24a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

Do wydania zaskarżonej decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji doszło w następującym stanie faktycznym.

Skarżący J. G. wnioskiem z dnia [...] czerwca 2017 r. wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zastosowanie wobec niego art. 8a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i wydanie na podstawie wskazanego przepisu decyzji administracyjnej w sprawie wyłączenia stosowania wobec niego przepisów art. 15c, art. 22a i art. 24a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

W uzasadnieniu wniosku skarżący podniósł, iż został przyjęty do służby w Milicji Obywatelskiej w ramach odbycia zasadniczej służby wojskowej w dniu [...] stycznia 1985 r. Skarżący zauważył, że w trakcie służby zwrócił się z prośbą o skierowanie do [...] w S. (studia w [...] w S. odbywał w okresie [...] czerwca 1986 r. - [...] czerwca 1989, będąc na etacie tej szkoły), po ukończeniu której - w ramach wyróżnienia - podjął naukę w [...] w W. Skarżący wskazał, że po uzyskaniu tytułu magistra prawa podjął służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w P., realizując zadania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponadto, skarżący z całą stanowczością stwierdził, że nie wykonywał żadnych zadań w charakterze funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, albowiem - jak uznał - okres jego "zawieszenia na etacie" Służby Bezpieczeństwa funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej, bez jego wiedzy i wbrew jego woli, nie może być traktowany, jako okres służby w organach bezpieczeństwa państwa. Skarżący uznał jednocześnie, że z uwagi na fakt, iż w rzeczywistości nigdy nie pełnił służby w Wydziale [...] w P., przesądza o tym, iż jego studia w [...] nie stanowią służby na rzecz totalitarnego państwa, w rozumieniu art. 13b ust. 1 oraz - analogicznie - art. 15b ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

W konsekwencji, mając na względzie opisane okoliczności, strona skarżąca wniosła o wyłączenie zastosowania wobec niej art. 15c, art. 22a i art. 24a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

W wyniku rozpatrzenia wniosku strony skarżącej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, działając na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, decyzją nr [...] z dnia [...] lipca 2018 r. odmówił wyłączenia stosowania wobec skarżącego J. G. przepisów art. 15c, art. 22a i art. 24a tej ustawy.

Strona 1/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji