Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Piotr Borowiecki (spr.), Sędzia WSA Andrzej Wieczorek, Asesor WSA Joanna Kruszewska-Grońska, Protokolant specjalista Ewa Kielak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2020 r. sprawy ze skargi P. U. na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/13

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2019 r., nr [...] Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej także: "Prezes UODO" lub "organ nadzorczy"), działając na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. - dalej także: "k.p.a.") w zw. z art. 7 ust. 1 i art. 60 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm. - dalej także: "u.o.d.o.") oraz art. 57 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. EU L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z dnia 23 maja 2018, str. 2 ze zm. dalej także: "RODO"), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zainicjowanej skargą wniesioną przez P.U. (dalej także: "skarżący" lub "strona skarżąca") na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę G. Sp. z o.o. S.k. z siedzibą w W. (dalej także: "spółka G[...]") - odmówił uwzględnienia wniosku.

Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym.

W dniu [...] września 2018 r. do Biura Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga P.U. na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu i miejsca zatrudnienia, adresu zamieszkania i adresu mailowego przez firmę G. Sp. z o.o. S.k. z siedzibą w W., przy ul. S..

W uzasadnieniu skargi skarżący wskazał, iż w dniu [...] lipca 2018 r. skontaktowała się z nim telefonicznie S.W., która złożyła mu ofertę handlową, jako przedstawiciel spółki G. Sp. z o.o. S.k. z siedzibą w W.. Jak zauważył skarżący, wspomniana wyżej rozmówczyni, zapytana przez niego o źródło danych kontaktowych do skarżącego, wskazała firmę S. Sp. z o.o. z siedzibą w P. (dalej także: "spółka S."), której wcześniej była pracownikiem, a której skarżący jest klientem. Skarżący wskazał, że S.W. w trakcie zatrudnienia w spółce S. miała dostęp do jego danych osobowych, jako klienta tej spółki, które w momencie zmiany pracodawcy przejęła celem wykorzystania w spółce G. Skarżący zauważył, iż spółka S. i spółka G. prowadzą działalność o podobnym profilu, co miało uzasadniać "kradzież" jego danych, celem dalszego wykorzystania. Skarżący poinformował, iż tego samego dnia dwukrotnie miał jeszcze kontakt z S.W.: raz w formie SMS-a, kiedy przeprosiła za telefonowanie i obiecała usunąć numer telefonu skarżącego, zaś drugim razem skarżący sam dzwonił do niej celem potwierdzenia jej imienia i nazwiska. Skarżący podniósł, że S.W. prosiła o niezawiadamianie o incydencie jej byłego pracodawcy oraz organów ścigania. Jako dowód skarżący przedstawił jedynie wydruk SMS-a wysłanego z telefonu o numerze [...] w dniu [...] lipca 2018 roku, o godzinie [...], o treści: "Najmocniej Pana przepraszam za zaistniałą sytuację, rozumiem Pana reakcję. W tej chwili usuwam Pana numer z telefonu. Jeszcze raz przepraszam. Pozdrawiam".

Strona 1/13