Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie postępowania egzekucyjnego
Uzasadnienie strona 8/8

Sąd podziela również pogłąd K. S. P. , że w niniejszej sprawie Minister pomijają istotny aspekt, jakim jest wydanie przez Trybunat Konstytucyjny wyroku zdnia 15 listopada 2017 r., sygn. akt SK 29/16, który wprost obejmuje zagadnienie przedstawione w rozpoznawanej sprawie. Wyrokiem tym Trybunał orzekł, że art. 90 w związku z art. 95 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 95 ust. 4 w związku z art. 97 ust 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2067), w związku z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 oraz z 2017 r. poz. 1442 i 1529) są zgodne z art. 30, art. 71 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 Konstytucji RP. W uzasadnieniu tego wyroku Trybunał stwierdził m in., że osoba bez tytułu prawnego do policyjnego lokalu mieszkalnego powinna zostać wykwaterowana na podstawie wydanej decyzji administracyjnej, po to, by opuszczony przez nią lokal mógł zostać przeznaczony do wykorzystania zgodnie z celem określonym przepisami ustawy o Policji. Zapewnienie ochrony przed opróżnieniem lokalu osobom zajmującym go bez tytułu prawnego nie powinno wypaczać celu, jakiemu służą te lokale. Przewidziana w art. 95 ustawy o Policji decyzja o opróżnieniu lokalu - sama przez się - nie prowadzi jeszcze do wykwaterowania donikąd osób znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej, bez zapewnienia absolutnego minimum w postaci przyznania tymczasowego dachu nad głową. Trybunał Konstytucyjny, powołując wyrok Trybunału z dnia 18 października 2017 r., sygn. akt K 27/15, którym orzeczono, że art. 144 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 i 1475) - uznał, że dzięki stwierdzonej w tym wyroku zakresowej niekonstytucyjności art. 144 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w systemie prawa polskiego został zapewniony minimalny standard ochrony osób zajmujących bez tytułu prawnego mieszkania służbowe tj. ochrona przed eksmisją na bruk..Ponadto wskazując na szczególny status mieszkań słutbawych przydzielanych policjantom, Trybunał w wyroku z 15 listopada 2017 r. na marginesie poczynionych rozwaia zaznaczył, że przepisy dotyczące wygaśnięcia prawa do lokalu i opróżnienia go są ściśle powiązane z samym prawem do lokalu, jakie przysługuje funkcjonariuszowi pozostającemu w służbie stałej. Stąd trudno oczekiwać, by ustawodawca - bez wzruszenia zasad przydziału lokali służbowych - eksmisję z tych lokali poddał reżimowi powszechnemu, wynikającemu z ustawy o ochronie praw lokatorów".

Biorąc powyższe pod rozwagę działając na podstawie art.145 § 1 pkt.1 llit. c p.p.s.a. Sąd uchylił zaskarżone postanowienie .o kosztach orzeczono w oparciu o art. 200 p.p.s.a.

Rozpoznajac ponownie sprawę M inister bedzie zobowiązany do weryfikacji twierdzeń H. S. oraz jej synów w zakresie możliwosci samodzielnego zaspokojenia potrzeb mmieszkaniowych mając na uwadze jej sytuacje materialną oraz zameldowanie pod adresem: ul. [...] m. [...] w W., a następnie wyda stosowne rozstrzygnięcie.

Strona 8/8