Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia zastosowania przepisów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Kania (spr.), Sędziowie WSA Sławomir Antoniuk, Andrzej Góraj, Protokolant specjalista Elwira Sipak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi S. C. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wyłączenia zastosowania przepisów 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...], 2. zasądza od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz skarżącego S. C. kwotę 497 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/11

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...], powołując w podstawie prawnej art. 127 § 3 i art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), dalej: "k.p.a.", utrzymał w mocy decyzję własną z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] o odmowie wyłączenia stosowania wobec S. C. art. 15c, art. 22a i art. 24a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r., poz. 708 ze zm.), dalej: "ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (...)".

Powyższa decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym:

S. C. wnioskiem z dnia [...] kwietnia 2017 r. (data wpływu do organu: [...] maja 2017 r.) wystąpił do Ministra SWiA o zastosowanie art. 8a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (...).

W uzasadnieniu wniosku opisał przebieg swojej służby wskazując, że od dnia [...] października 1983 r., po ukończeniu służby wojskowej w ramach Szkoły Podchorążych [...], rozpoczął pracę w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w B. Następnie, latem 1984 r. skierowano go do Ośrodka Kształcenia Kadr Wywiadowczych w K., gdzie odbył roczne szkolenie zakończone promocją na pierwszy stopień oficerski, a następnie został przeniesiony do Departamentu [...] MSW, w którym pełnił służbę do czasu jego rozwiązania. W 1990r. został pozytywnie zweryfikowany i przyjęty do Urzędu Ochrony Państwa, przy czym - jak zauważył - jego cechy charakteru, wiedza i umiejętności już od samego początku zyskiwały uznanie w oczach przełożonych.

Wnioskodawca podał następnie, że po przekształceniu UOP pełnił służbę w Agencji Wywiadu aż do momentu nabycia pełnych praw emerytalnych w 2010 r. Jako oficer AW przez 12 lat, 7 miesięcy i 6 dni pełnił służbę w jednym z państw tzw. "osi zła", gdzie realizował czynności operacyjno-rozpoznawcze, które - jak wskazał - niosły ze sobą realne ryzyko utraty życia i zdrowia. Zaznaczył przy tym, iż ze względu na obowiązek zachowania tajemnicy, trwający mimo odejścia ze służby, nie może przedstawić szczegółowych informacji na temat realizowanych zadań. Nie uzyskał bowiem zgody Szefa AW na ich ujawnienie w związku z niniejszym postępowaniem.

Zainteresowany podniósł również, że w trakcie służby miał dostęp do informacji niejawnych objętych najwyższymi klauzulami tajności. Uzyskał Certyfikat dopuszczający do informacji oznaczonych klauzulą "ściśle tajne". W celu otrzymania tego poświadczenia konieczne było poddawanie się co 3 lata specjalnej procedurze sprawdzającej, przeprowadzanej przez wyznaczoną w tym celu komórkę służb bezpieczeństwa Państwa. Podczas żadnej z tych procedur nie pojawiły się najmniejsze wątpliwości dotyczące jego osoby, ani też jakiekolwiek zastrzeżenia co do jego uczciwości czy lojalności wobec Państwa.

Strona 1/11