Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kluczborku w przedmiocie zarzutu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Roman Ciąglewicz - spr. sędzia WSA Teresa Cisyk Sędziowie asesor sądowy Grażyna Jeżewska Protokolant referent Joanna Szyndrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lipca 2005 r. sprawy ze skargi H. K. i T. K. na uchwałę Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 kwietnia 2003 r., nr IX/70/03 w przedmiocie zarzutu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego 1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, 2) określa, że zaskarżona uchwała w całości nie może być wykonana, 3) zasądza od Gminy Kluczbork na rzecz skarżących kwotę 10 (dziesięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Miasta
Uzasadnienie strona 1/7

Uchwałą nr XXXIV/270/01 z dnia 21 lutego 2001 r., Rada Miejska w Kluczborku, postanowiła przystąpić do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka, jak również wsi: Bogacica, Kuniów, Bąków, Kujakowice Górne, Kujakowice Dolne, Krzywizna, Biadacz, Łowkowice, Borkowice, Bażany, oznaczonych na załącznikach graficznych. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Miejskiemu.

Zarząd zawiadomił o przystąpieniu do sporządzenia planu poprzez zamieszczenie komunikatu w "Nowej Trybunie Opolskiej" z dnia 26 czerwca 2001 r. Zainteresowanych poinformowano o możliwości składania wniosków do planu.

Pismem z dnia 3 czerwca 2002 r. Zarząd zawiadomił H. i T. K., o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Kluczborka oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka. W zawiadomieniu podano miejsce i czas wyłożenia projektu (Urząd Miejski w Kluczborku, od dnia 8 lipca 2002 r. do dnia 29 lipca 2002 r.) oraz poinformowano o prawie składania protestów i zarzutów.

W dniu 4 lipca 2002 r. Zarząd opublikował w "Nowej Trybunie Opolskiej" komunikat o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego wskazując miejsce i czas wyłożenia oraz informując o prawie składania zarzutów i protestów.

Pismem z dnia 7 sierpnia 2002 r., I. K., działając w imieniu H. i T. K., będących właścicielami nieruchomości położonej w K. przy ul. [...], wniosła do Zarządu Miejskiego zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka. Zarzut dotyczył treści opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przy ul. [...], w szczególności nieruchomość położoną przy ul. [...] (dz. nr ew. A) i nieruchomości sąsiednie, m.in. przy ul. [...] (działki powstałe po podziale dz. nr ew. B - C, D, E, F). W piśmie wniesiono o sprecyzowanie i uzupełnienie zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu o zapis: "zakaz lokalizacji wszystkich nowych obiektów, odbudowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub zmiany sposobu użytkowania obiektów istniejących obniżających standard warunków mieszkaniowych". Podniesiono, iż aktualnie obowiązujący i mający obowiązywać w nowym planie zapis: "F-3-MN- tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Adaptacja istniejącej zabudowy mieszkalnej. Dopuszcza się remonty i przekształcenia zabudowy", jest nieprecyzyjny i powoduje nadinterpretację pracowników Zarządu Miejskiego w Kluczborku oraz Starostwa Powiatowego. Ponadto jest on niezgodny z art. 140 Kc, art. 21 Konstytucji oraz z przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska, ponieważ narusza interes prawny wnoszących zarzut, poprzez ograniczenie sposobu wykonywania prawa własności nieruchomości przy ul. [...]. Wnoszący zarzut wskazali, iż wskutek złej interpretacji cytowanego zapisu, w najbliższym sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w oparciu o decyzję Starosty Powiatowego w Kluczborku - pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania - powstała inwestycja, która według rozporządzenia Ministra Ochrony Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych (...), zaliczana jest do uciążliwych dla środowiska. Dodatkowo przetwarza ona odpady termiczne zaliczane wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, do odpadów niebezpiecznych. Jako inwestycję uciążliwą dla środowiska wskazano również działającą w najbliższym sąsiedztwie stolarnię. Zdaniem wnoszących zarzut, obydwie te inwestycje, w sposób oczywisty pogarszają warunki życia sąsiadów, wpływają na pogorszenie środowiska naturalnego, uniemożliwiają swobodny wypoczynek na sąsiednich nieruchomościach oraz z uwagi na brak zapewnionego bezpieczeństwa przeciwpożarowego ograniczają wykorzystanie nieruchomości sąsiednich o funkcji mieszkaniowej w przyszłości i wpływają na zmniejszenie ich wartości. Dlatego też, aby uniknąć wydawania niewłaściwych decyzji administracyjnych dla terenów w najbliższym sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, zapis "dopuszcza się remont i przekształcenia zabudowy", winien zostać doprecyzowany. Pozwoli to uniknąć w przyszłości łamania prawa. Na poparcie zarzutu, w piśmie powołano się na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok NSA z dnia 20 grudnia 1999 r., sygn. akt IV SA 2419/97, LEX nr 48760 oraz z dnia 19 marca 1998 r., sygn. akt IV SA 1462/96, LEX nr 45739).

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Miasta