Sprawa ze skargi A. K. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu o sygnaturze akt I SAB/Wr 233/20 I. wymierza Wojewodzie Dolnośląskiemu grzywnę w wysokości 1000 (tysiąc) złotych; II. stwierdza, że bezczynność Wojewody Dolnośląskiego w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. dalej idącą
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Olga Białek Sędziowie: Sędzia WSA Władysław Kulon Asesor WSA Marta Pawłowska (spr.) po rozpoznaniu w Wydziale II w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 stycznia 2022 r. sprawy ze skargi A. K. na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2021 r. o sygnaturze akt I SAB/Wr 233/20 I. wymierza Wojewodzie Dolnośląskiemu grzywnę w wysokości 1000 (tysiąc) złotych; II. stwierdza, że bezczynność Wojewody Dolnośląskiego w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. dalej idącą skargę oddala; IV. zasądza od Wojewody Dolnośląskiego na rzecz strony skarżącej kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/4

Pismem z dnia 2 sierpnia 2021 r. (data wpływu do organu) A. K. (dalej "skarżący", "strona"), wniósł skargę na niewykonanie przez Wojewodę Dolnośląskiego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2021 r., sygnatura akt I SAB/Wr 233/20, którym Sąd stwierdził, że organ ten dopuścił się bezczynności,, a bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, zobowiązał organ do załatwienia sprawy w terminie 30 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych wraz z odpisem prawomocnego wyroku, przyznał skarżącemu sumę pieniężną w kwocie 2000 złotych oraz zasądził od organu za rzecz skarżącego koszty sądowe.

Akta sprawy administracyjnej wraz z odpisem wyroku ze stwierdzoną prawomocnością zostały doręczone Wojewodzie w dniu 14 maja 2021 r. Trzydziestodniowy termin załatwienia sprawy wyznaczony przez Sąd upływał w dniu 14 czerwca 2021 r.

Pismem z dnia 7 lipca 2021 r. Wojewoda zwrócił się do skarżącego z wezwaniem do usunięcia braków formalnych, a do właściwych służb (SG, Policja, ABW) o udzielenie informacji o cudzoziemcu.

Pismem z dnia 8 lipca 2021 r. skarżący skierował do Wojewody wezwanie do wykonania powyższego wyroku. Pismem z dnia 13 września 2021 r. organ ponowił wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku, kierując je na adres zgłoszonego w postępowaniu administracyjnym pełnomocnika.

W dniu 11 października 2021 r. Wojewoda zwrócił się do skarżącego z prośbą o wskazanie numeru konta na które przekazane mają zostać kwoty z wyroku.

Skargę, która wpłynęła do siedziby organu w dniu 4 sierpnia 2021 r., Wojewoda przekazał do Sądu w dniu 19 października 2021 r.

W skardze tej skarżący) zarzucił niewykonanie przez Wojewodę powyższego wyroku i zażądał nałożenia na Wojewodę grzywny w wysokości 49 000 złotych oraz przyznanie na rzecz strony skarżącej kwoty 24000 złotych i zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi wyjaśnił, że termin na wydanie decyzji w sprawie jego wniosku, wyznaczony wyrokiem Sądu upłynął bezskutecznie w dniu 16 czerwca 2021 r., a Wojewoda w tym czasie nie zakończył postępowania, nie przekazał również skarżącemu kwot należnych mu zgodnie z treścią przedmiotowego wyroku. Wysokość oby kwot skarżący uzasadnił koniecznością dyscyplinowania pracowników urzędu, nie przestrzegających przepisów prawa w zakresie terminów załatwiania spraw.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o jej oddalenie oraz stwierdził, że wniosek o wymierzenie grzywny i przyznanie sumy pieniężnej, jest bezzasadny. Wskazał, że pismem z dnia 7 lipca 2021 poinformowano skarżącego, że sprawa zostanie załatwiona do dnia 31 lipca 2021 r., a w dniu 11 października 2021 r. zwrócono się o wskazanie numeru rachunku bankowego do realizacji wyroku.

Wojewoda wyjaśnił też, że niezachowanie terminu zakreślonego wyrokiem, jest skutkiem ogromnej liczby wniosków składanych przez cudzoziemców oraz braku wystarczającej obsługi kadrowej do terminowej obsługi spraw.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Skarga okazała się w części uzasadniona.

Strona 1/4