Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie braku doręczenia decyzji odmawiającej potwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Łucja Franiczek, Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska (spr.), Sędzia WSA Artur Żurawik, , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 lipca 2016 r. sprawy ze skargi "A" w S. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie braku doręczenia decyzji odmawiającej potwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Budowlane prawo
Komunalizacja mienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/4

Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Wojewoda [...], działając na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 32, poz. 191 ze zm.) odmówił potwierdzenia nabycia z dniem 27 maja 1990 r. przez Gminę S. prawa własności nieruchomości położonych na terenie Gminy S. w obrębie S. objętych jednostkami rejestrowymi [...]oznaczonych jako szczegółowo wymienione działki. W obszernym uzasadnieniu wyjaśnił, że po analizie przedłożonego w sprawie materiału dowodowego ustalono, iż stan prawny mienia będącego przedmiotem postępowania nie jest ustalony i nie można jednoznacznie ustalić, jaki był status wymienionych we wniosku nieruchomości na dzień [...]r. .

W dniu [...]r. "A" w S. wezwała Wojewodę [...] do niezwłocznego doręczenia wymienionej powyżej decyzji z dnia [...]r. Zwróciła uwagę, że w postępowaniu tym posiadała status strony, brała w nim czynny udział, nie została jej jednak doręczona decyzja kończąca to postępowanie.

Pismo to, zgodnie z wnioskiem strony potraktowano jako zażalenie w trybie art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozpatrujący je Minister Spraw Wewnętrznych, postanowieniem z dnia 9 marca 2016 r. uznał zażalenie za bezzasadne. W uzasadnieniu stwierdził, że stronami postępowania komunalizacyjnego, a tego problemu dotyczyło postępowanie zakończone decyzją Wojewody [...], są Skarb Państwa, jako dotychczasowy właściciel mienia oraz właściwa gmina, która w wyniku decyzji komunalizacyjnej stała się nowym właścicielem nieruchomości. Wojewoda Śląski stwierdził, iż brak jest podstaw do uznania, że w postępowaniu tym są inne niż gmina i Skarb Państwa strony, a zwłaszcza przymiotu takiego nie posiada "A" w S.

Pismem z dnia [...]r. "A" w S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wykonania obowiązku doręczenia stronie decyzji kończącej postępowanie pierwszej instancji. Zarzucając organowi naruszenie prawa wniosła o;

- zobowiązanie organu do doręczenia skarżącemu - stronie postępowania, decyzji administracyjnej kończącej postępowanie komunalizacyjne, dotyczące gruntów stanowiących własność skarżącej, toczące się przez Wojewodą [...];

- dokonanie kontroli przewlekłości postępowania komunalizacjynego w skarżonym zakresie;

- zbadanie przesłanek rażącego naruszenia prawa, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych z 2011 r.;

- zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi strona skarżąca wskazała, że na wniosek Gminy S. zostało wszczęte postępowanie komunalizacyjne odnoszące się do nieruchomości zapisanych ewidencji gruntów na "A". Przyznała, że złożyła w tym postępowaniu wniosek o jego umorzenie jako bezprzedmiotowe, wskazując na wydaną, w trybie art. 8 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z 1963 r. przez Kierownika Urzędu Rejonowego w Z. decyzję ustalającą nieruchomości stanowiące wspólnotę gruntową i ustalającą uprawnionych do udziału we wspólnocie, jednak Wojewoda odmówił jego umorzenia.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Budowlane prawo
Komunalizacja mienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda