Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Matan (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Grzegorz Dobrowolski,, Asesor WSA Tomasz Dziuk, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 października 2020 r. sprawy ze skargi Gminy L. na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6100 Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Komunalizacja mienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/4

Pełnomocnik Gminy L. pismem z 7 maja 2019r. zwrócił się do Wojewody Śląskiego (dalej: Wojewoda) o stwierdzenie, że Gmina L. z dniem [...] r. nabyła prawo własności działki nr 1 położonej w L., na której usytuowany jest [...]. Jako podstawę prawna nabycia wskazano art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32, poz. 191 ze zm., dalej: ustawa komunalizacyjna, ustawa)

Pismem z dnia [...] r. Wojewoda poinformował pełnomocnika Gminy, że jego wystąpienie nie może zostać potraktowane jako wniosek wszczynający postepowanie w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę własności przedmiotowej nieruchomości w trybie art. 17a w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy. Zgodnie z art. 17a ust. 3 ustawy, to wojewoda jest uprawniony do podjęcia postępowania z urzędu.

Jak wyjaśnił Wojewoda, Gmina L. pismem nr [...] z dnia [...] r. przedłożyła spis inwentaryzacyjny nieruchomości (wykaz działek), które stały się (zdaniem Gminy) jej własnością z dniem [...] r. Wśród wymienionych tam nieruchomości brak jest działki nr 1. Tym samym przedmiotowa nieruchomość nie była uprzednio traktowana jako mienie podlegające komunalizacji z mocy prawa. W tej sytuacji, w ocenie Wojewody, nie był on zobowiązany do wszczęcia postępowania w oparciu o pismo z 7 maja 2019 r., stąd potraktował je jako informację powodującą konieczność rozważenia kwestii ewentualnego wszczęcia z urzędu postępowania stosownie do art. 17a ust. 3 ustawy komunalizacyjnej.

W trakcie czynności wyjaśniających zbadano m.in. zapisy księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka o numerze 1 i ustalono, że stosowniej do treści księgi wieczystej nr [...], prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Z. ujawniona ona została jako własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystymi "A." SA (dalej: "B."). Nieruchomość ta, jak wynika ze zgromadzonych dokumentów, była przedmiotem postępowania uwłaszczeniowego na rzecz "B.", w którym zapadła ostateczna decyzja Wojewody Śląskiego z [...] r. nr [...] stwierdzająca nabycie, z mocy prawa, przez "B." prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz prawa własności budynku znajdującego się na tym gruncie (decyzja ta skierowana była również do Burmistrza Miasta i Gminy L.). W odniesieniu do tej decyzji toczy się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności, stąd wszczęcie z urzędu postępowania komunalizacyjnego powinno być poprzedzone rozstrzygnięciem właściwego ministra w tej sprawie.

W skardze z 14 lipca 2020 r. Gmina L., reprezentowana przez pełnomocnika, wnosi o zobowiązanie Wojewodę Śląskiego do rozpatrzenia wniosku z 7 maja 2019 r. o wydanie decyzji stwierdzającej, że Gmina L. z dniem [...] r. nabyła prawo własność działki nr 1 położonej w L., w trybie przewidzianym przez k.p.a. w terminie 14 dni od dnia wydania prawomocnego wyroku w sprawie. Ponadto wnosi o stwierdzenie, że organ dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa,, a także o przyznanie od organu na rzecz Gminy L. kwoty 20 000 zł na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a. i zasądzenie od organu na rzecz skarżącego kosztów postępowania według norm przepisanych, a w szczególności wynagrodzenia adwokata.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6100 Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Komunalizacja mienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda