Sprawa ze skargi S.M. na przewlekłość postępowania SKO w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. stwierdza, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze dopuściło się bezczynności w sprawie z wniosku S.M. o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest nieuzasadniona, przy czym bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Dziedzic (spr.) Asesor WSA Zbigniew Kruszewski Protokolant referent stażysta Magdalena Komar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2017 r. sprawy ze skargi S.M. na przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. stwierdza, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze dopuściło się bezczynności w sprawie z wniosku S.M. o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest nieuzasadniona, przy czym bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka mieniem
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Pismem z dnia [...] grudnia 2015 r., znak [...] Prezydent Miasta wypowiedział S.M. dotychczasową opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w [...], oznaczonego nr ewidencyjnymi działek [...] o łącznej pow. 5.947,00 m2, proponując jednocześnie nową wysokość opłaty rocznej obowiązującą począwszy od 1 stycznia 2016 r.

Pismem, które wpłynęło do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w dniu 15 marca 2016 r., użytkownik wieczysty S.M. wystąpiła z wnioskiem o ustalenie, że dokonana aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona.

W dniu 24 sierpnia 2016 r. przeprowadzono rozprawę na której obecna była pełnomocnik użytkownika wieczystego.

Pismem z dnia [...] maja 2017 r. S.M., reprezentowana przez M.M. wniosła skargę na przewodniczącego składu orzekającego SKO "za opieszałość w wydaniu postanowienia".

Pismem z dnia [...] czerwca 2017 r, poinformowano stronę, że akta jej sprawy zostały przez pomyłkę podłączone do akt innego postępowania, co skutkowało przeoczeniem konieczności rozpoznania sprawy przez wyznaczonego pracownika organu. Wobec powyższego sprawie został nadany priorytetowy charakter, jednocześnie wobec pracownika zostały podjęte czynności mające na celu zdyscyplinowanie w zakresie terminowego rozpoznawania spraw.

W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia [...] czerwca 2017 r., która wpłynęła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w dniu [...] czerwca 2017 r., strona wskazała na opieszale prowadzone postępowanie przez Kolegium.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie, względnie oddalenie Organ wskazał, że stroną postępowania była S.M., a skargę wniosła M.M., co uzasadnia odrzucenie skargi. Ponadto organ podał, że przedmiotowa sprawa została zakończona orzeczeniem Kolegium z dnia [...] czerwca 2017 r., nr [...], którym oddalono wniosek S.M.. Organ wyjaśnił, że wydłużenie terminu rozpoznania sprawy wynikało z niezamierzonego i przypadkowego zdarzenia, którego pośrednią przyczynę stanowiła znaczna liczba rozpoznawanych spraw przez poszczególnych pracowników Kolegium. Wskazując na powyższe okoliczności Kolegium w razie uwzględnienia skargi wniosło o uznanie, że kwestionowana opieszałość nie miała znamion rażącego naruszenia prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 3 § 2 pkt 8 i 9 p.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej, sprawowana przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów administracji oraz na przewlekłe prowadzenie postępowania przez te organy w przypadkach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4.

W rozpoznawanej sprawie skarga dotyczyła bezczynności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w postępowaniu o ustalenie wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Postępowanie to odbywa się w mieszanym trybie administracyjno-sądowym, gdyż najpierw sprawę rozstrzyga samorządowe kolegium odwoławcze, które wydaje orzeczenie kończące administracyjne stadium postępowania, a po zakończeniu tego postępowania każda ze stron umowy może żądać rozstrzygnięcia sprawy przez sąd powszechny. W związku z tym w orzecznictwie pojawiła się wątpliwość co do możliwości wniesienia na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. skargi na bezczynność samorządowego kolegium odwoławczego polegającą na niewydaniu orzeczenia kończącego czynności poprzedzające sądowe stadium postępowania. Kwestię tę rozstrzygnął NSA w uchwale z dnia 25 listopada 2013 r. sygn. I OPS 12/13, w której stwierdził, iż w sprawie o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości (art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami) można wnieść skargę do sądu administracyjnego na bezczynność (przewlekłe prowadzenie postępowania) samorządowego kolegium odwoławczego na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. w zw. z art. 45 ust. 1 i art. 184 Konstytucji RP.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka mieniem
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze