Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Leszek Leszczyński, Sędziowie Sędzia NSA Witold Falczyński (sprawozdawca), Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski, Protokolant Asystent sędziego Beata Skubis-Kawczyńska, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 6 listopada 2008 r. sprawy ze skargi A. J. na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Uzasadnienie strona 1/4

Dnia 30 lipca 2008 r. A. J. złożył w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na dzieci: Ł. J., M. J. oraz K. J. Do wniosku dołączył kserokopię dowodu osobistego wydanego 7 czerwca 1977 r., kserokopie skróconych aktów urodzenia dzieci, orzeczenie o niepełnosprawności syna K. oraz zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu uzyskanego w 2007 r.

Pismem z dnia 5 sierpnia 2008 r., powołując się na art. 23 ust. 4 pkt 4 lit. f ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) oraz § 12 ust. 3 i § 2 ust. 2 pkt 1, 4, 6c i 6d rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105 poz. 881 ze zm.), wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie do 17 września 2008 r. poprzez złożenie:

1. zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły w roku szkolnym 2008./2009 dzieci Ł. J. i M. J.;

2. oświadczenia A. J. (żony wnioskodawcy) o wysokości uzyskanego dochodu w 2007 r. dotyczącego dochodów od osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

3. oświadczenia A. J. o wysokości uzyskanego w 2007 r. dochodu niepodlegającego opodatkowaniu;

4. uwierzytelnionej kopii dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby wnioskodawcy.

W piśmie zawarto też pouczenie, iż niezastosowanie się do wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

W terminie zakreślonym do uzupełnienia wniosku A. J. złożył zaświadczenie potwierdzające naukę Ł. J. w szkole w roku szkolnym 2008/2009 oraz zaświadczenie, że K. J. otrzymał promocje do klasy trzeciej w roku szkolnym 2008/2009, a także zaświadczenie, iż M. J. będzie uczennicą pierwszej klasy w roku 2008/2009. Ponadto oświadczył, iż jest w posiadaniu jedynie dowodu osobistego wydanego 7 czerwca 1977 r.

W dniu 2 września 2008 r. wnioskodawca złożył zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na bezczynność organu I instancji.

Pismem z dnia 18 września 2008 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej powiadomił wnioskodawcę, iż postanawia pozostawić przedmiotowy wniosek bez rozpatrzenia. Uzasadniając powyższe stanowisko organ wskazał, iż mimo wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku, A. J. nie złożył uwierzytelnionej kopii dokumentu stwierdzającego jego tożsamość oraz zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka M. J. do szkoły w roku szkolnym 2008/2009.

Jednocześnie postanowieniem z dnia 19 września 2008 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało złożone zażalenia na bezczynność organu za nieuzasadnione.

Po otrzymaniu powyższych rozstrzygnięć A. J. wniósł skargę na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który nie rozpoznał jego wniosku z dnia 30 lipca 2008 r. dotyczącego przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz nie uwzględnił jego oświadczeń dotyczących braku winy w uzupełnieniu żądanych zaświadczeń. Nadto podniósł, iż mimo dostarczenia w dniu 30 września 2008 r. wszystkich niezbędnych dokumentów wniosek jego nie został rozpatrzony. W związku z powyższym wniósł o przywrócenie wypłaty należnych jego dzieciom zasiłków.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej