Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie niezałatwienia wniosku z dnia [...] dotyczącego specjalistycznych usług opiekuńczych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Ibrom (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia NSA Witold Falczyński, Sędzia NSA Leszek Leszczyński, Protokolant Asystent sędziego Jakub Polanowski, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 stycznia 2008 r. sprawy ze skargi Z. W. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie niezałatwienia wniosku z dnia [...] dotyczącego specjalistycznych usług opiekuńczych I. oddala skargę; II. przyznaje [...] D. S.-N. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie) kwotę 292,80 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w tym 52,80 zł (pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) należnego podatku od towarów i usług; III. przyznaje [...] A. S. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie) kwotę 292,80 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w tym 52,80 zł (pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) należnego podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie strona 1/4

W dniu 25 września 2007 r. Z. W. złożył za pośrednictwem Wójta Gminy .skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na bezczynność tego organu. W lakonicznej skardze zarzucił, iż jego wniosek z dnia .6 sierpnia 2007 r. nie został załatwiony w trybie pilnym, co stanowi naruszenie przepisów art. 35 ust. 1 i 2 k.p.a. oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005 r. Ponadto skarżący podniósł, iż w dniu 13 września 2007 r. złożył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego zażalenie, które nie zostało również rozpatrzone.

W tym samym dniu, tj. 25 września 2007 r. Z. W. złożył za pośrednictwem Wójta Gminy drugie pismo zatytułowane "skarga", adresowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, zarzucając niezałatwienie jego wniosku z dnia 6 sierpnia 2007 r. w ciągu jednego miesiąca, co stanowi naruszenie art. 35 ust. 3 k.p.a. Skarga ta zarejestrowana została pod sygnaturą II SAB/Lu 82/07.

Na rozprawie w dniu 18 stycznia 2007 r. Sąd postanowił połączyć sprawę II SAB/Lu 82/07 ze sprawą niniejszą do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia oraz prowadzić obie sprawy pod sygnaturą II SAB/Lu 79/07, ponieważ obie skargi dotyczą tego samego wniosku, co do którego skarżący zarzuca organowi pozostawanie w bezczynności.

W odpowiedzi na skargę Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, działający w imieniu Wójta Gminy wyjaśnił, że w dniu 6 sierpnia 2007 r. Z. W. złożył wniosek o specjalistyczne usługi opiekuńcze, który był aneksem do wniosku z dnia 4 sierpnia 2007 r. W dniu 8 sierpnia 2007 r. skarżący złożył kolejne pismo dotyczące wniosku o specjalistyczne usługi opiekuńcze. W związku z niemożnością skontaktowania się z wnioskodawcą, organ pierwszej instancji przedłużył termin załatwienia sprawy do dnia 6 października 2007 r. Decyzją z dnia 5 października 2007 r., nr [...], organ pierwszej instancji odmówił skarżącemu świadczenia w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych. Od tej decyzji skarżący złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Ponadto organ wyjaśnił, że postanowieniem z dnia 9 października 2007 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, rozpatrując zażalenie Z. W. na niezałatwienie w terminie wniosku z dnia 6 sierpnia 2007 r. uznało zażalenie za nieuzasadnione.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest nieuzasadniona.

Bezczynność organu administracji publicznej w rozumieniu przepisu art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zachodzi wówczas, gdy organ administracji nie wydaje w terminach ustawowych decyzji, postanowień lub innych aktów albo nie podejmuje czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Dla uznania bezczynności konieczne jest zatem ustalenie, że organ administracji zobowiązany był na podstawie przepisów prawa do wydania decyzji lub innego aktu albo do podjęcia określonych czynności.

Skarżący zarzuca organowi administracji publicznej bezczynność polegającą na niewydaniu decyzji w sprawie jego wniosku specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Strona 1/4