Sprawa ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez S. O. w sprawie wynagrodzenia za przechowywanie pojazdu I. zobowiązuje S. O. do załatwienia w terminie 14 dni sprawy dotyczącej wynagrodzenia za przechowywanie pojazdu marki Peugeot 205; II. nie stwierdza, że przewlekłość postępowania organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. orzeka o niewymierzaniu organowi grzywny; IV. zasądza od S. O. na rzecz skarżącego kwotę 100 zł (słownie: sto złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Jezielska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Tadeusz Lipiński Sędzia WSA Bogusław Jażdżyk Protokolant specjalista Jakub Borowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2015r. sprawy ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez S. O. w sprawie wynagrodzenia za przechowywanie pojazdu I. zobowiązuje S. O. do załatwienia w terminie 14 dni sprawy dotyczącej wynagrodzenia za przechowywanie pojazdu marki Peugeot 205; II. nie stwierdza, że przewlekłość postępowania organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. orzeka o niewymierzaniu organowi grzywny; IV. zasądza od S. O. na rzecz skarżącego kwotę 100 zł (słownie: sto złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta
Uzasadnienie strona 1/6

Pismem z dnia 19 kwietnia 2013r. Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w O., działając z upoważnienia Starosty O., na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 267,dalej jako: k.p.a.) oraz art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm., dalej jako: P.r.d.) zawiadomił T.R., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "[...]", ul. L. "[...]",O., o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia wynagrodzenia za usunięcie z drogi publicznej i przechowywanie na prowadzonym przez niego parkingu depozytowym w okresie od dnia 15 maja 2011r. do dnia 23 lutego 2012r. pojazdu marki "[...]" o nr rej. "[...]". Jednocześnie organ wezwał stronę do przedłożenia, w terminie 14 dni, danych umożliwiających wyliczenie należnego wynagrodzenia z wyjaśnieniem sposobu ustalenia kosztów oraz wynagrodzenia w celu zweryfikowania ich poprawności z posiadaną przez organ dokumentacją.

W piśmie z dnia 2 maja 2013r. T. R. podał, że wynagrodzenie za parkowanie wskazanego pojazdu stanowi łącznie kwotę 8.099,40 zł, w tym: 12,30 zł za przyjęcie pojazdu na parking i wydanie z parkingu oraz 8.087,10 zł za parkowanie pojazdu od dnia 15 maja 2011r. do dnia 23 lutego 2012r. Podał, że kwoty te wynikają z umowy nr "[...]", a także ze wskazanych uchwał Rady Powiatu w O.

Pismem z dnia 20 maja 2013r. organ I instancji, powołując się na art. 36 § 1 k.p.a., zawiadomił T. R., że ze względu na stopień skomplikowania sprawy postępowanie zostanie zakończone do dnia 20 lipca 2013r., zaś pismem z dnia 22 maja 2013r. organ zwrócił się do strony o złożenie dodatkowych wyjaśnień.

Postanowieniem z dnia "[...]" Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. po rozpoznaniu zażalenia T.R. na niezałatwienie w terminie sprawy o zapłatę kosztów związanych z przechowywaniem przedmiotowego pojazdu uznało zażalenie za uzasadnione i wyznaczyło organowi dodatkowy 14-dniowy termin załatwienia sprawy.

Postanowieniem z dnia "[...]" wydanym z upoważnienia Starosty O. przez Dyrektora Powiatowej Służby Drogowej w O., na podstawie art. 123 k.p.a., ustalono na rzecz T. R. wynagrodzenie w wysokości 8099,40 zł brutto za przechowywanie na parkingu depozytowym w okresie od dnia 15 maja 2011r. do dnia 23 lutego 2012r. przedmiotowego pojazdu zastrzegając, że ustalone wynagrodzenie zostanie wypłacone po skutecznym dochodzeniu i egzekucji należności od właściciela pojazdu.

Na skutek zażalenia złożonego przez T. R. postanowieniem z dnia "[...]" Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. uchyliło powyższe postanowienie organu I instancji i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Kolegium wskazało, że zaskarżone postanowienie nie zawiera podstawy prawnej i nie przytacza w uzasadnieniu przepisów prawa, na podstawie których dałoby się ustalić, w jakim trybie działa organ. Podniesiono, że organ I instancji winien ustalić, czy działa w oparciu o wniosek skarżącego, czy też z urzędu na podstawie art. 130a P.r.d. Wskazano, że brak jest podstaw do uzależniania wypłaty stronie żądanego wynagrodzenia za usunięcie z drogi i przechowywanie na parkingu depozytowym pojazdu od uregulowania należności przez właściciela pojazdu.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta