Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Janowska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 30 stycznia 2017 r. sprawy ze skargi B. A. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości 1) zobowiązuje Burmistrza Głuchołaz do rozpatrzenia wniosku B. A. z dnia 19 marca 2015 r., w terminie miesiąca od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi sprawy, 2) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania, 3) stwierdza, że bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 4) wymierza Burmistrzowi Głuchołaz grzywnę w wysokości 500 (pięćset) złotych, 5) zasądza od Burmistrza Głuchołaz na rzecz B. A. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6122 Rozgraniczenia nieruchomości
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Geodezja i kartografia
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/8

B. A. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na bezczynność Burmistrza Głuchołaz i przewlekłe prowadzenie postępowania, wszczętego w dniu 7 kwietnia 2015 r. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości: działki nr a k.m. [...] obręb [...], stanowiącej jej własność, z częściami nieruchomości sąsiednich - działek nr: b, c, d, e

We wniesionej skardze zawarła wniosek o zobowiązanie Burmistrza Głuchołaz do wydania decyzji w sprawie rozgraniczenia wskazanych nieruchomości wraz z określeniem terminu wydania decyzji.

W uzasadnieniu skargi podała, że Burmistrz Głuchołaz w dniu 7 kwietnia 2015 r. wszczął postępowanie o rozgraniczenie wskazanych działek. W postanowieniu o wszczęciu postępowania organ wskazał upoważnionego geodetę w osobie W. B. oraz zobowiązał skarżącą do zapłaty geodecie wynagrodzenia w kwocie 1.200 zł. Podniosła, że do dnia wniesienia skargi postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości nie zostało zakończone. Wskazała, że organ nie podjął żadnych kroków dyscyplinujących geodetę, jak gdyby przyznawał, że nie jest on w stanie wykonać powierzonych zadań. Skarżąca podkreśliła, że postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym i nic nie usprawiedliwia niepodejmowania czynności przez organ. Zauważyła, że brak jakiejkolwiek decyzji, pomimo upływu tak długiego czasu świadczy o tym, że postępowanie to jest prowadzone przewlekle. Zarzuciła również, że brak decyzji kończącej postępowanie uniemożliwia jej podjęcie dalszych działań mających na celu ostateczne i bezsporne uregulowanie sprawy granic nieruchomości. Zakwestionowała także obarczenie jej kosztami wynagrodzenia geodety, uznając, że stanowi to naruszenie prawa. W przekonaniu skarżącej, organ winien rozstrzygnąć sprawę kosztów w decyzji, a przed jej wydaniem może jedynie obciążyć strony obowiązkiem wniesienia zaliczki. Zauważyła, że swoim postępowaniem organ uwikłał skarżącą w sprawę cywilną, gdyż będzie zmuszona wystąpić do sądu cywilnego przeciwko geodecie z pozwem o zapłatę wpłaconej kwoty.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz Głuchołaz wniósł o jej oddalenie.

Wyjaśnił, że postępowanie o rozgraniczenie opisanej w skardze nieruchomości zostało wszczęte na wniosek skarżącej bez daty (data wpływu pisma do organu - 19 marca 2015 r.) We wniosku tym strona zamieściła prośbę o wyznaczenie geodety uprawnionego - W. B. oraz poinformowała, że geodecie temu zleciła ustalenie przebiegu granic ww. działek.

Organ wskazał, że sprawy rozgraniczeniowe regulują przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629).

Opisując przebieg przedmiotowego postępowania podał, że postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2015 r., nr [...], wszczął na wniosek skarżącej postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości położonej na terenie obrębu [...], oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynku numerem a, k. m. [...], stanowiącej własność B. A., objętej KW [...] z częściami nieruchomości sąsiednich położonych na terenie obrębu [...], oznaczonych numerami:

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6122 Rozgraniczenia nieruchomości
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Geodezja i kartografia
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy