Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie zasiłku celowego na remont i odbudowę budynku zniszczonego w wyniku powodzi zobowiązuje Prezydenta Miasta Kędzierzyna
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Janowska - spr. Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Bogusz Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Protokolant St. sekretarz sądowy Grażyna Stykała po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 marca 2012 r. sprawy ze skargi M. K. na bezczynność Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie zasiłku celowego na remont i odbudowę budynku zniszczonego w wyniku powodzi zobowiązuje Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla do wydania aktu rozstrzygającego sprawę z wniosku M. K. z dnia 16 czerwca 2010 r. w terminie jednego miesiąca od prawomocności wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie strona 1/7

M. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na bezczynność Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźle, żądając zobowiązania tego organu do wydania decyzji w przedmiocie zasiłku celowego na remont i odbudowę budynku mieszkalnego zniszczonego wskutek powodzi w maju 2010 r.

W uzasadnieniu skargi dodała, że właściwie żąda wydania decyzji przez działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźle, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zdaniem skarżącej, do wydania decyzji przez organ pomocy społecznej w sposób oczywisty zobowiązuje podjęta przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzja z dnia 31 grudnia 2010 r., nr [...], którą uchylono decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu z 7 dnia października 2010 r., nr [...] przyznającą świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na remont i odbudowę budynku mieszkalnego, który uległ zniszczeniu w związku z powodzią w maju/czerwcu 2010 r. w wysokości 3.745 zł.

Skarżąca wywodziła, że wskazania decyzji uchylającej były jasne i precyzyjne. Organ I instancji miał z rzeczoznawcami wyceniającymi szkody wyjaśnić rozbieżności i wątpliwości tak, co do przedmiotu wyceny jak i wysokości szkody. Zdaniem skarżącej, zalecone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze dodatkowe czynności nie były ani czasochłonne ani kosztowne, natomiast do dnia wniesienia skargi nie zapadło rozstrzygnięcie pierwszoinstancyjne. Takie działania organu I instancji skarżąca uznała za lekceważenie obowiązującego prawa jak i poleceń organu wyższego stopnia, co spowodowało, że skarga jest zasadna.

Skarżąca podkreśliła, że przedmiot postępowania, którego dotyczy skarga należy do zadań własnych gmin, decyzja z dnia 2 czerwca 2011 r. została wydana z upoważnienia Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźle, stąd w bezczynności pozostaje Prezydent Kędzierzyna-Koźla.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu wniósł o jej oddalenie. Uzasadniając złożenie odpowiedzi na skargę przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu, a nie przez wskazywanego w skardze Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle podkreślił, że pismem z dnia 7 września 2011 r., Prezydent zobowiązał go do jej przekazania Sądowi.

Dodatkowo jako argument przemawiający za złożeniem przez niego odpowiedzi na skargę podał, że to Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej był organem prowadzącym postępowanie administracyjne w przedmiocie zasiłku celowego na remont i odbudowę budynku mieszkalnego skarżącej. Odnosząc się do stanu faktycznego sprawy tłumaczył, że po uchyleniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzji organu I instancji i przekazaniu jej do ponownego rozpoznania, w dniu 21 stycznia 2011 r., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu pismem z dnia 3 lutego 2011 r., zwrócił się do rzeczoznawców: W. B. i J. Ż. z wnioskiem o odniesienie się do zarzutów postawionych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu do sporządzonej przez nich opinii z dnia 31 lipca 2010 r., dotyczącej kosztów remontu (odbudowy) budynku mieszkalnego skarżącej. Wyjaśnił, że po otrzymaniu odpowiedzi, w której w/w rzeczoznawcy podtrzymali swoje wcześniejsze oświadczenie, organ pismem z dnia 24 lutego 2011 r., ponownie wezwał ich do szczegółowego odniesienia się do zarzutów postawionych w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Ponadto Dyrektor MOPS poinformował, że również w okresie od lutego 2011 r. do sierpnia

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta