Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie zasiłku celowego na remont i odbudowę budynku zniszczonego w wyniku powodzi zobowiązuje Prezydenta Miasta Kędzierzyna
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Janowska Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Bogusz Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik - spr. Protokolant St. sekretarz sądowy Grażyna Stykała po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 marca 2012 r. sprawy ze skargi A. O. na bezczynność Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie zasiłku celowego na remont i odbudowę budynku zniszczonego w wyniku powodzi zobowiązuje Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla do wydania aktu rozstrzygającego sprawę z wniosku A. O. z dnia 17 czerwca 2010 r. w terminie jednego miesiąca od prawomocności wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie strona 1/6

Skarżąca A. O. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na bezczynność Prezydenta Miasta Kędzierzyna - Koźla w przedmiocie rozpoznania jej wniosku z dnia 17 czerwca 2010 r. o przyznanie zasiłku celowego na remont i odbudowę budynku, który uległ zniszczeniu w związku z powodzią w maju/czerwcu 2010 r. W uzasadnieniu skargi skarżąca podniosła, że w przedmiotowej sprawie od dnia 5 grudnia 2010 r., tj. od dnia kiedy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją Nr [...] uchyliło decyzję działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Kędzierzyna - Koźla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu z dnia 7 października 2010 r., Nr [...] i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, w jej sprawie nie zapadło żadne orzeczenie. Jednocześnie podniosła, że zawarte w decyzji uchylającej dotyczące dalszego toku sprawy były jasne i sprowadzały się do tego, że organ I instancji miał wyjaśnić z rzeczoznawcami rozbieżności i wątpliwości co do przedmiotu wyceny jak i wysokości szkody. W ocenie skarżącej czynności te nie były ani pracochłonne, ani też kosztowne dla organu, a mimo to organ I instancji dopuścił się bezczynności poprzez naruszenie określonego przez ustawodawcę terminu załatwienia spraw z zakresu powodzi. Nadto uzasadniając bezczynność Prezydenta Miasta Kędzierzyna - Koźla podała, że przedmiot postępowania należy do zadań własnych gmin, a decyzja organu I instancji została podpisana z jego upoważnienia.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu wniósł o jej oddalenie. Uzasadniając złożenie odpowiedzi na skargę przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu, a nie przez wskazywanego w skardze Prezydenta Miasta Kędzierzyna - Koźla podkreślił, że pismem z dnia 7 września 2011 r., Prezydent zobowiązał go do jej przekazania do tut. Sądu. Dodatkowo jako argument przemawiający za złożeniem przez niego odpowiedzi na skargę podał, że organem faktycznie prowadzącym postępowanie administracyjne w przedmiocie zasiłku celowego na remont i odbudowę budynku mieszkalnego skarżącej był OPS w Kędzierzynie - Koźlu. Odnosząc się do stanu faktycznego sprawy wyjaśnił, że po uchyleniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzji organu I instancji i przekazaniu jej do ponownego rozpoznania, w dniu 21 stycznia 2011 r., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu pismem z dnia 3 lutego 2011 r., zwrócił się do rzeczoznawców: W. B. i J. wnioskiem., z wnioskiem o odniesienie się do zarzutów postawionych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu do sporządzonej przez nich opinii z dnia 31 lipca 2010 r. dotyczącej kosztów remontu (odbudowy) budynku mieszkalnego skarżącej. Wyjaśnił, że po otrzymaniu odpowiedzi, w której w/w rzeczoznawcy podtrzymali swoje wcześniejsze oświadczenie, organ pismem z dnia 24 lutego 2011 r., ponownie wezwał ich do szczegółowego odniesienia się do zarzutów postawionych w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Ponadto poinformował, że również w okresie od lutego 2011 r., do sierpnia 2011 r., prowadzone były z rzeczoznawcami liczne rozmowy dotyczące ugodowego załatwienia sprawy. Nadto wskazując na szeroko prowadzoną przez organ, w okresie od 16 marca 2011 r. do 29 czerwca 2011 r., korespondencję (m.in. z: Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Opolu, pismo z dnia 16 marca 2011 r. i 15 kwietnia 2011 r.; Opolskim Urzędem Wojewódzkim, pismo z dnia 5 kwietnia 2011 r. oraz 27 maja 2011 r.; Prezydentem Miasta Kędzierzyna - Koźla, pismo z dnia 21 czerwca 2011 r.; Wydziałem Finansowym Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, pismo z dnia 10 maja 2011 r.), a także korespondencję prowadzoną pomiędzy organami (Opolskim Urzędem Wojewódzkim, a Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, pismo z dnia 30 marca 2011 r.; Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a Zastępcą Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle, pismo z dnia 14 kwietnia 2011 r. oraz z 4 maja 2011 r.; Zastępcą Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle, a Wojewodą Opolskim, pismo z dnia 31 maja 2011 r.) wyjaśnił, że w sprawie podejmowane były również inne działania mające na celu, wobec odmowy sporządzenia przez dotychczasowych rzeczoznawców dodatkowych kosztorysów, pozyskanie środków finansowych na ich sporządzenie. Ostatecznie podał, że w/w korespondencja zakończona została negatywnym rozpatrzeniem przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wniosku o sfinansowanie dodatkowych prac przez rzeczoznawców majątkowych (pismo z dnia 27 czerwca 2011 r.). Poinformował, że po otrzymaniu w/w odmowy w dalszym ciągu zabiegał o przyznanie środków finansowych na sporządzenie dodatkowych kosztorysów w sprawie, o czym świadczy m. in. złożony w dniu 4 lipca 2011 r., wniosek do Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle, negatywnie załatwiony w dniu 8 sierpnia 2011 r. Odnosząc się do podjętych przez organ działań po wpłynięciu skargi (2 września 2011 r.) Dyrektor wskazał, że po otrzymaniu od Prezydenta Miasta Kędzierzyna - Koźla polecenia służbowego o skierowaniu pozwu przeciwko rzeczoznawcom, w dniu 8 września 2011 r. został on, zgodnie z tym poleceniem, złożony do Sądu Rejonowego w [...]. W następstwie skierowanej do sądu powszechnego sprawy, w dniu 13 września 2011 r., na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., organ zawiesił postępowanie w przedmiotowej sprawie. Podsumowując podjęte czynności wraz z przytoczeniem przepisów określających terminowe załatwienie sprawy (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r., Dz. U. z 2010 r., nr 123, poz. 835 ze zm.) dyrektor wskazał, że w prawnie ustalonym terminie podjął wszelkie możliwe czynności w sprawie, mające na celu usunięcie przeszkody w wydaniu decyzji, natomiast skarżąca o każdym niezałatwieniu przez organ sprawy w terminie, na podstawie art. 36 § 1 pkt 2 K.p.a., była informowana z jednoczesnym podaniem jego przyczyny i wskazaniem nowego terminu (na co w szczególności wskazuje: pismo z dnia 24 stycznia 2011 r., w którym organ określił jako nowy termin załatwienia sprawy - dzień 21 kwietnia 2011 r., oraz pismo z dnia 29 kwietnia 2011 r., gdzie wskazywany był jako nowy termin załatwienia sprawy - dzień 21 września 2011 r.).

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta