Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Lewina Brzeskiego w przedmiocie informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Jeżewska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Teresa Cisyk Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Protokolant St. inspektor sądowy Katarzyna Stec po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 21 listopada 2013 r. sprawy ze skargi H. S. i J. S. na bezczynność Burmistrza Lewina Brzeskiego w przedmiocie informacji publicznej 1) zobowiązuje Burmistrza Lewina Brzeskiego do wydania aktu lub podjęcia czynności załatwiającej wniosek z dnia 6 sierpnia 2013 r. H. S. i J. S. o udzielenie informacji publicznej dotyczącej wskazania w zestawieniu: rodzaju/przeznaczenia budynków, których budowę planowali zgodnie z treścią wniosku wnioskodawcy (np. garaż, stodoła, warsztat, lakiernia, magazyn, obora, itd.), które z wniosków dotyczyły nieruchomości rolnych (działki siedliskowe), podania, w której miejscowości planowana była objęta wnioskiem inwestycja oraz w zakresie podania przyczyn odmowy ustalenia warunków zabudowy w decyzjach negatywnych - w terminie 14 dni - od dnia zwrotu akt sprawy wraz z odpisem prawomocnego wyroku, 2) umarza postępowanie w pozostałym zakresie, 3) stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 4) zasądza od Burmistrza Lewina Brzeskiego na rzecz H. S. i J. S. solidarnie kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta
Uzasadnienie strona 1/8

W piśmie datowanym na dzień 30 lipca 2013 r., doręczonym organowi 6 sierpnia 2013 r. pełnomocnik, radca prawny K. M., reprezentująca H. S. i J. S. wniosła, na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), wniosek o udostępnienie przez Burmistrza Lewina Brzeskiego danych opartych na decyzjach administracyjnych dotyczących ustalania przez organ warunków zabudowy dla inwestycji o charakterze gospodarczym.

Wniosek ten dotyczył informacji w zakresie liczby wydanych na terenie gminy Lewin Brzeski w okresie ostatnich 10 lat decyzji o warunkach zabudowy (decyzje pozytywne), w przypadku których wniosek wnioskodawcy (potencjalnego inwestora) spełniał kryteria, że planowana inwestycja miała być lokowana na terenie wiejskim i obejmowała wyłącznie lub między innymi budynek/budynki przeznaczone do użytkowania gospodarczego. Wnioskodawcy podali, że w sporządzonym zestawieniu należy zaznaczyć: rodzaje przeznaczenia budynków, których budowę planowali zgodnie z treścią wniosku wnioskodawcy (np.: garaż, stodoła, warsztat, lakiernia, magazyn, obora, itd.), wskazanie, które z wniosków dotyczyły nieruchomości rolnych (działki siedliskowe), podanie, w której miejscowości planowana była objęta wnioskiem inwestycja. Nadto we wniosku tym wnieśli o udzielenie informacji, ile w tożsamym okresie wydano, w adekwatnych sytuacjach, decyzji negatywnych oraz jakie były przyczyny odmowy ustalenia warunków zabudowy. Wskazali, że wnioskowane dane wykorzystane zostaną dla określenia przyjętych przez Gminę Lewin Brzeski kierunków rozwoju przestrzenno-urbanizacyjnego i prowadzonej w tym zakresie polityki w odniesieniu do terenów wiejskich, w tym poszczególnych miejscowości.

Zastępca Burmistrza Lewina Brzeskiego w odpowiedzi na powyższy wniosek w dniu 8 sierpnia 2013 r. podał, iż złożone podanie "nie nosi cech wniosku w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej." Podał, że organ nie prowadzi "dokumentacji dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy w formie przetworzonego zbioru zawierającego dane inwestycji planowanych na terenie wiejskim". Równocześnie wyjaśnił, że Gmina Lewin Brzeski nie systematyzuje danych z podziałem na warsztaty, garaże, stodoły, lakiernie, magazyny, obory itd. oraz z podziałem na nieruchomości rolne bądź zabudowane. W dalszej kolejności organ odnotował, że wniosek nie mieści się w zakresie ustawy, gdyż wymaga analizowania całego zasobu posiadanych dokumentów w celu wybrania tylko tych, których oczekuje wnioskodawca i stanowi informację przetworzoną. W odniesieniu do tego stwierdził, że uwzględnienie wniosku wymaga zgromadzenia i przejrzenia materiałów źródłowych, w których są zawarte żądane informacje, natomiast ilość informacji prostych konieczna do sporządzenia wykazu wskazanego we wniosku jest znaczna i angażuje po stronie wnioskodawcy środki i zasoby konieczne do jego prawidłowego funkcjonowania.

Skarżący, w związku z takim stanowiskiem organu, ponawiając żądanie udzielenia informacji we wskazanym zakresie, skierowali w dniu 19 sierpnia 2013 r. do Burmistrza Lewina Brzeskiego wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wynikającego z nieudzielenia żądanych informacji, jak również niezajęcia w sprawie stanowiska w formie przewidzianej przepisami - tj. decyzji administracyjnej odmawiającej udostępnienia danych. Pełnomocnik odniósł się również do przesłanek ewentualnego żądania udostępnienia informacji przetworzonej, a także do trybu i formy oraz warunków uzyskania przez wnioskodawców dostępu do treści interesujących ich decyzji administracyjnych. W kontekście interesu publicznego dodatkowo wskazali, że jako przedsiębiorcy i inwestorzy, planują utworzenie na terenie Gminy Lewin Brzeski zaplecza dla prowadzonej przez nich działalności, dlatego są potencjalnymi pracodawcami dla ludności z tego obszaru dotkniętego w sposób szczególny bezrobociem, a także mają zamiar uiszczać wszelkie daniny, w podatki lokalne, z tytułu użytkowania zakupionej przez siebie nieruchomości oraz planowanych tam zabudowań. Takie plany posiadają ewidentny kontekst publiczny, gdyż mogą wpływać - choć w ograniczonym stopniu - na funkcjonowanie lokalnej wspólnoty na poziomie gminy. Z tej racji chcieliby uzyskać informacje pozwalające im na zapoznanie się z kierunkami prowadzonej w Gminie Lewin Brzeski polityki urbanistyczno- inwestycyjnej, co - według nich - mieści się wprost w zakresie wyznaczonym w art. 6 cyt. ustawy, aby możliwie najpełniej zintegrować z jej założeniami także własne plany.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta