Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Lewina Brzeskiego w przedmiocie informacji publicznej
Uzasadnienie strona 2/8

Burmistrz Lewina Brzeskiego w odpowiedzi na wezwanie kolejnym pismem z dnia 5 września 2013 r. podtrzymał uprzednie stanowisko. Zdaniem organu żądane informacje nie podlegają udzieleniu we wskazanym przez wnioskodawców trybie, gdyż nie mieszczą się one w zakresie objętych przesłankami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Poza tym wskazał, że wnioskowane informacje nie pozostają w związku z działalnością organów publicznych, mogą naruszać inne ustawy, nie pozostają w związku z działalnością organów publicznych w pełnym zakresie, nie odnoszą się do dokumentów dotyczących organów władzy publicznej. Nadto informacje dotyczą dokumentów prywatnych ze względu na zakres żądanych danych oraz informacji nie znajdujących się w posiadaniu organu zobowiązanego do udzielenia informacji. Organ stwierdził, że forma decyzji administracyjnej jest zastrzeżona wyłącznie dla informacji publicznej, zaś żądanie nie dotyczące informacji publicznej skutkuje odmową jej udostępnienia zwykłym pismem, sporządzonym z zachowaniem przewidzianych terminów, co w niniejszej sprawie nastąpiło. Poza tym podkreślił, powołując się na orzecznictwo, że dysponent informacji publicznej jest zobowiązany do jej udostępnienia tylko wtedy, gdy informacja fizycznie istnieje, nie została wcześniej udostępniona wnioskodawcy i - co najistotniejsze - nie funkcjonuje w obiegu publicznym, a zainteresowany nie ma innego trybu dostępu do niej. W świetle tego wyjaśnił, że informacja w zakresie danych objętym wnioskiem nie istnieje, a udzielenie informacji leży w znaczącej części poza sferą ustawowych kompetencji adresata wniosku, jak np. w zakresie sposobu użytkowania budynków, co do których wydano decyzję o warunkach zabudowy. Ponownie stwierdził, iż zgodnie z artykułem 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej zakres żądanych danych wykracza poza katalog danych stanowiących informację publiczną, albowiem nie mieści się w pojęciu informacji publicznej.

Równocześnie organ wybiórczo udostępnił skarżącym niektóre dane. I tak, stwierdził, że w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku wydał 306 pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy, w tym 297 dotyczących terenów wiejskich dla miejscowości: [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] i [...]. Podał, że 21 wydanych decyzji o warunkach zabudowy dotyczyły budynków gospodarczych, garaży, stodół, magazynów, obór. Wskazał także, że wydał 8 negatywnych decyzji dla miejscowości [...] (1 szt), [...] (2 szt.), [...] (2 szt.), [...] (3 szt.). Burmistrz Lewina Brzeskiego, podsumowując swoje stanowisko w tym zakresie uznał, że udzielona informacja wyczerpuje jego możliwości w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

W skardze na bezczynność Burmistrza Lewina Brzeskiego, pełnomocnik J. S. i H. S. wniosła o stwierdzenie przez Sąd, że żądane informacje objęte wnioskami skarżących z dnia 30 lipca 2013 r. oraz z dnia 19 sierpnia 2013 r. stanowią informację publiczną, jak również stwierdzenie pozostawania wezwanego organu w bezczynności, a także, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Wniósł o zobowiązanie organu do udostępnienia skarżącym w terminie 14 dni od doręczenia wyroku informacji publicznej objętej wnioskami skarżących albo wydania w tym samym terminie decyzji administracyjnej oraz o zasądzenie kosztów postępowania. W uzasadnieniu skarżący wskazali, że podtrzymują swoje uprzednie stanowisko, wyrażone w pismach skierowanych do organu z dnia 30 lipca 2013 r. oraz z dnia 19 sierpnia 2013 r. W ocenie skarżących, dane zawarte w treści wydanych już decyzji administracyjnych, z wyjątkiem danych odrębnie chronionych (np. przepisami ustawy o ochronie danych osobowych) mieszczą się w przedmiocie regulacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podali, że informacją publiczną jest nie tylko informacja dotycząca formy i treści dokumentów urzędowych, ale także utrwalony w dowolny sposób komunikat, wiedza, świadomość o jakimś fakcie. Zdaniem skarżących, posiadają oni - ustanowiony powszechnie i gwarantowany konstytucyjnie - mandat do żądania tego typu danych od organu administracji publicznej, także w zakresie informacji przetworzonej, posiadając osobisty i społeczny (publiczny) interes w dysponowaniu takimi danymi. Nadmienili, że skargę na bezczynność organu w postępowaniu o udzielenie informacji publicznej można złożyć nie tylko wobec milczenia organu, ale również w sytuacji, w której powstał spór między wnioskodawcą a adresatem wniosku co do charakteru żądanej informacji oraz co do zasad i trybu jej udostępnienia.

Strona 2/8
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta