Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta [...] w przedmiocie informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz Sędziowie: Sędzia WSA Grażyna Jeżewska Sędzia WSA Daria Sachanbińska (spr.) Protokolant: Sekretarz sądowy Agnieszka Jurek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2008 r. sprawy ze skargi Z. L. na bezczynność Rady Miasta [...] w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Miasta
Uzasadnienie strona 1/5

Pismem z dnia 19 października 2007 r. Z. L. wystąpił do Rady Miasta [...] o udostępnienie i przesłanie na wskazany przez niego adres wniosku [...] Spółdzielni Mieszkaniowej "A" w O., który był podstawą podjęcia przez Radę Miasta [...] uchwały z dnia 20 października 2005 r., nr [...]. Wskazał ponadto, że jest również zainteresowany protokołem z posiedzenia komisji problemowej opiniującej ten temat.

Odpowiadając na powyższe pismo, Wiceprzewodniczący Rady Miasta [...] - pismem z dnia 5 listopada 2007 r. - poinformował Z. L., iż niemożliwym jest przesłanie mu wniosku [...] Spółdzielni Mieszkaniowej "A" w O. Wyjaśnił, iż wniosek ten, będący podstawą do przygotowania projektu uchwały podjętej przez Radę Miasta w dniu 20 października 2005 r., nr [...], w sprawie sprzedaży nieruchomości, nie wpłynął do Rady Miasta [...], ani też do jej przewodniczącego. Został on złożony w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta. Jednocześnie, co nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa, nie był on załączony do projektu uchwały przygotowanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii. Wskazując, iż wnioskodawca winien wystąpić o udostępnienie wniosku do właściwego wydziału Urzędu Miasta, Wiceprzewodniczący Rady poinformował ponadto, iż projekt powołanej uchwały opiniowały Komisja Budżetowa i Komisja Infrastruktury. Przesyłając wydruki protokołów z posiedzeń wskazanych Komisji podał, iż dostępne są one również na stronie internetowej Urzędu Miasta.

W dniu 7 listopada 2007 r. Z. L. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Rady Miasta [...], skargę w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej odnoszącej się do podjętej uchwały, zgłaszając w niej zarzut nieprzestrzegania przez Radę Miasta ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie dochowania terminu udzielenia tej informacji bez uprzedniego wezwania. Skarga ta uzupełniona została pismem z dnia 17 listopada 2007 r., wniesionym w dniu 19 listopada 2007 r.

Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2008 r., sygn. akt II SAB/Op 21/07 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, odrzucił powyższą skargę.

W międzyczasie jednak, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wniesiony do Urzędu Miasta [...], Z. L. w załączeniu do pisma z dnia 16 listopada 2007 r. przesłano : treść uchwały Rady Miasta [...] z dnia 26 sierpnia 2004 r. nr [...], wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, który wywieszony był na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz kopię wniosku [...] Spółdzielni Mieszkaniowej "A" o nabycie na własność nieruchomości gruntowej i treść uchwały Rady Miasta z dnia 20 października 2005 r. w sprawie sprzedaży tej nieruchomości.

Następnie, pismem z dnia 10 grudnia 2007 r. Z. L. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu kolejną skargę, w której zarzucił Radzie Miasta [...] naruszenie zasad ustalonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), w związku z nieudostępnieniem wniosku [...] Spółdzielni Mieszkaniowej "A" w O., o wydanie którego wnosił w piśmie z dnia 19 października 2007 r. Kwestionując prawidłowość działań podejmowanych przez organ w zakresie udostępnienia żądanej informacji - w postaci wyjaśnienia, iż przedmiotowy wniosek nie wpłynął do Przewodniczącego Rady Miasta, ani do biura Rady - skarżący wniósł o nakazanie organowi wydania żądanych dokumentów. Ponadto, wskazując na kolejne składane przez niego pisma, co do wniesionej wcześniej skargi, zarzucił organowi naruszenie art. 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W świetle zaś wszystkich okoliczności sprawy podniósł wyczerpanie znamion z art. 23 wskazanej ustawy.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Miasta