Sprawa ze skargi na bezczynność "A" Sp. z o.o. w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Kwiecińska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Elwira Brychcy Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak Protokolant referent stażysta Martyna Dziubałka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2014 r. sprawy ze skargi K. K. i W. K. na bezczynność "A" Sp. z o.o. w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie, II. stwierdza, że bezczynność podmiotu zobowiązanego nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od "A" Sp. z o.o. w P. na rzecz skarżącej kwotę (...) zł (...) tytułem zwrotu kosztów postępowania,

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/6

Pismem z dnia (...) lutego 2013 r. nazwanym "Wezwanie do podjęcia negocjacji" K. i W. K., reprezentowani przez zawodowego pełnomocnika - radcę prawnego Ł. B., zwrócił się do "A" Sp. z o.o. m. in. o udostępnienie - w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 5 i ust. 3, art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwszy ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) - kserokopii wszelkich ewentualnych decyzji, stanowiących podstawę lokalizacji i budowy linii elektroenergetycznych przebiegających przez działki o numerze ewidencyjnym (...) i (...), położone w miejscowości J. (gmina T.).

Następnie pismem z dnia (...) września 2013 r. K. i W. K., reprezentowani przez zawodowego pełnomocnika - radcę prawnego Ł. B., wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na bezczynność przedsiębiorstwa energetycznego "A" Sp. z o.o., polegającą na nieudostępnieniu informacji publicznej. Skargę wniesiono za pośrednictwem skarżonego podmiotu.

W uzasadnieniu skargi wskazano, że ustawa z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej znajduje zastosowanie także do podmiotów wykonujących zadania publiczne. Użycie takiego zwrotu nie ma przy tym charakteru przypadkowego, lecz wskazuje, że zakresem powołanej ustawy objęte są także podmioty nie mające statusu organów administracji publicznej. Zadania publiczne cechuje bowiem powszechność oraz użyteczność dla ogółu, a także sprzyjanie osiąganiu celów oznaczonych w Konstytucji i ustawach. Z tej perspektywy dystrybucję energii elektrycznej i inne zadania wykonywane przez przedsiębiorstwo energetyczne - z uwagi na znaczenie samej energii elektrycznej dla rozwoju cywilizacyjnego i poziomu życia obywateli - należy zaliczyć do zadań publicznych. Z kolei udostępnienie decyzji będących podstawą lokalizacji i budowy linii energetycznych dotyczy sprawy publicznej, a zatem omawiane przedsiębiorstwo energetyczne miało obowiązek udzielenia żądanych informacji.

W odpowiedzi na skargę z dnia (...) listopada 2013 r. przedsiębiorstwo energetyczne "A" Sp. z o.o. wniosło o umorzenie postępowania.

W uzasadnieniu przedsiębiorstwo energetyczne "A" przedstawiło opisany powyżej stan faktyczny, dodając zarazem, że po zapoznaniu się z przedmiotową skargą podmiot zobowiązany dokonał szczegółowej analizy sprawy oraz ponownego badania będących w jego posiadaniu dokumentów. Działania te doprowadziły do zgromadzenia kilku informacji prostych, jednak nie ma wśród nich wnioskowanych przez skarżącego decyzji stanowiących podstawę lokalizacji i budowy urządzeń elektroenergetycznych. W związku z powyższym w dniu (...) listopada 2013 r. do skarżącego został skierowana informacja o braku w zasobach archiwalnych podmiotu zobowiązanego dokumentów, które można zidentyfikować jako wnioskowane przez niego decyzje stanowiące podstawę lokalizacji i budowy linii elektroenergetycznych, przy czym do pisma załączono te dokumenty, które udało się odnaleźć. Stąd też w ocenie podmiotu zobowiązanego udzielona została informacja, która usunęła ewentualny stan bezczynności podmiotu.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne