Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy M. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Drzazga Sędziowie Sędzia WSA Wiesława Batorowicz (spr.) Sędzia WSA Aleksandra Łaskarzewska Protokolant St. sekretarz sąd. Monika Pancewicz po rozpoznaniu w Poznaniu na rozprawie w dniu 09 września 2009r. sprawy ze skargi M. K. i Z. K. na bezczynność Burmistrza Gminy M. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oddala skargę. /-/ W. Batorowicz /-/ B. Drzazga /-/ A. Łaskarzewska

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/3

W dniu 29 listopada 2002 r. do Burmistrza Gminy M. wpłynął wniosek M. i Z. K. o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w M. przy ul. [...], stanowiącej działki nr [...],[...], [...],[...]i [...]o powierzchni [...] m², zapisanej w księdze wieczystej KW nr [...] i KW nr [...] Sądu Rejonowego w Ś . Następnie wniosek został uzupełniony o wypełniony w dniu 13 grudnia 2002 r. urzędowy formularz, który wpłynął do organu w dniu 16 grudnia 2002 r.

W dniu 10 stycznia 2003 r. pracownik urzędu organu udzielił M. K. ustnej informacji, iż zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności do wniosku należy dołączyć odpisy ksiąg wieczystych, w których wpisane jest prawo użytkowania wieczystego gruntów objętych wnioskiem.

Pismem z dnia 26 lutego 2007 r. wnioskodawcy skierowali do Burmistrza Gminy M. skargę na niezałatwienie wyżej opisanej sprawy. W odpowiedzi na to wystąpienie organ skierował do skarżących pismo z dnia 6 marca 2007 r.

Następnie wnioskodawcy złożyli do organu kolejną skargę z dnia 11 czerwca 2007 r. na niezałatwienie sprawy przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Na to pismo organ udzielił skarżącym odpowiedzi pismem z dnia 22 czerwca 2009 r.

W dniu 26 czerwca 2007 r. wnioskodawcy przedłożyli organowi odpis księgi wieczystej KW nr [...]dla działki nr [...], oraz odpis KW nr [...] dla działki nr [...].

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu, po rozpatrzeniu zażalenia wnioskodawców na bezczynność organu I instancji w sprawie dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, postanowieniem z dnia [...] lutego 2008 r. wyznaczył temu organowi termin do załatwienia sprawy do dnia 1 kwietnia 2008 r.

Pismem z dnia 13 marca 2008 r. organ wezwał M. K. do uzupełnienia braku podania z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności poprzez podpisanie podania. Powyższy brak został uzupełniony w dniu 14 marca 2008 r.

Postanowieniem z dnia [...] marca 2008 r. Burmistrz Gminy M. na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 oraz art. 100 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej kpa, zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i wezwał stronę do wystąpienia w terminie 30 dni od dnia, w którym postanowienie stanie się ostateczne, do Sądu Rejonowego w Ś. o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości stanowiącej działki nr: [...],[...],[...], ujawnionej w księdze wieczystej Nr [...], a rzeczywistym stanem prawnym uwzględniającym prawo użytkowania wieczystego wnioskodawców.

Postanowieniem z dnia [...] maja 2008 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu, po rozpatrzeniu zażalenia wnioskodawców z dnia 3 kwietnia 2008 r., utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie organu I instancji o zawieszeniu postępowania.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy