Sprawa ze skargi D. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Komańcza w sprawie kary pieniężnej za usunięcie krzewów bez wymaganego zezwolenia I. stwierdza, że Wójt Gminy Komańcza dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, III. wymierza Wójtowi Gminy Komańcza grzywnę w wysokości 2 000 zł /słownie: dwóch tysięcy złotych/, IV. zasądza od Wójta Gminy Komańcza na rzecz skarżącej D. R. kwotę 100 zł /słownie: sto złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Paweł Zaborniak /spr./ Sędziowie NSA Małgorzata Wolska WSA Joanna Zdrzałka Protokolant ref. staż. Joanna Kulasa po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 sierpnia 2016 r. sprawy ze skargi D. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Komańcza w sprawie kary pieniężnej za usunięcie krzewów bez wymaganego zezwolenia I. stwierdza, że Wójt Gminy Komańcza dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, III. wymierza Wójtowi Gminy Komańcza grzywnę w wysokości 2 000 zł /słownie: dwóch tysięcy złotych/, IV. zasądza od Wójta Gminy Komańcza na rzecz skarżącej D. R. kwotę 100 zł /słownie: sto złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6136 Ochrona przyrody
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona przyrody
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy
Uzasadnienie strona 1/5

D.R. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na bezczynność, przewlekłe i opieszałe działanie Wójta Gminy [....] w wykonaniu wyroku tut. Sądu z dnia 9 kwietnia 2015 r. sygn. akt II SA/Rz 1536/14, zarzucając rażące naruszenie art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zwanej dalej "K.p.a." w zakresie terminów załatwienia sprawy, braku reakcji na skierowane przez nią wezwanie do bezzwłocznego wykonania wyroku oraz poprzez zawieszenie w dniu 21 października 2015 r. postępowania z naruszeniem art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. Skarżąca wniosła o wymierzenie organowi grzywny, wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec pracownika prowadzącego postępowanie administracyjne, zgodnie z art. 37 K.p.a. oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

Z uwagi na zakwestionowanie przez D.R. w powyższej skardze dwóch różnych form braku działania organu administracji publicznej dokonano rozdzielenia spraw i pod niniejszą sygnaturą prowadzona jest ta dotycząca przewlekłego prowadzenia przez Wójta Gminy [...] postępowania po wyroku tut. Sądu z dnia 9 kwietnia 2015 r., zaś sprawa dotycząca bezczynności tego organu w takim samym przedmiocie zarejestrowana została pod sygn. akt II SAB/Rz 24/16.

Z akt administracyjnych wynika następujący stan faktyczny.

Wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2015 r. sygn. akt II SA/Rz 1536/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] października 2014 r. nr [...] i utrzymaną nią w mocy decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...], którą wymierzono D.R. administracyjną karę pieniężną w wysokości 16 486,14 zł za usunięcie bez wymaganego zezwolenia krzewów na stanowiącej współwłasność wymienionej działce nr 229/2, położonej w miejscowości W.W. z odroczonym na okres trzech lat terminem płatności pod warunkiem zachowania żywotności krzewów.

Odpis powyższego wyroku wraz z aktami sprawy wpłynął do Wójta Gminy [...] w dniu [...] lipca 2015 r. W dniu [...] września 2015 r. do Wójta Gminy [...] wpłynęło z kolei pismo D.R. stanowiące wezwanie do wykonania wskazanego orzeczenia. Złożona następnie skarga dotycząca niewykonania przedmiotowego wyroku została odrzucona postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 2 listopada 2015 r. sygn. akt II SA/Rz 1460/15.

W piśmie datowanym [...] września 2015 r. Wójt Gminy [...], działając na podstawie art. 50 K.p.a., wezwał D.R. do złożenia do dnia [...] października 2015 r. wyjaśnień dotyczących okoliczności z powodu których wycięła krzewy na działce nr ewid. 229/2 w W.W. W dniu [...] października 2015 r. D.R. stawiła się w Urzędzie Gminy [...], gdzie została przesłuchana jako strona. Następnie, postanowieniem z dnia [...] października 2015 r. nr [...], Wójt Gminy [...] zawiesił postępowanie administracyjne wszczęte [...] września 2011 r. w sprawie wycinki drzew rosnących na działce nr ewid. 229/2 w miejscowości W., położonej na terenie gminy[...]. Po rozpoznaniu zażalenia wymienionej na powyższe rozstrzygnięcie, postanowieniem z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło je. Z kolei postanowieniem z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] po rozpoznaniu zażalenia D.R. na niezałatwienie sprawy w terminie oraz przewlekłe prowadzenie przez Wójta Gminy [...] postępowania w sprawie wycinki krzewów na działce nr ewid. 229/2 w W. SKO uznało ten środek prawny za uzasadniony i wyznaczyło Wójtowi Gminy [...] dodatkowy termin załatwienia sprawy tj. w ciągu miesiąca od otrzymania niniejszego postanowienia, stwierdzając jednocześnie, że niezałatwienie sprawy w terminie i przewlekłe prowadzenie postępowania nie miały miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6136 Ochrona przyrody
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona przyrody
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy