Sprawa ze skargi M. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Łukasz Krzycki Sędzia WSA - Stanisław Marek Pietras (spraw.) Sędzia WSA - Danuta Kania po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 18 czerwca 2019 r. sprawy ze skargi M. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2017 r. 1. stwierdza, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania z wniosku skarżącej M. P. z dnia [...] lipca 2017 r.; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie sprawy miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/5

Skarżąca M. P. zwróciła się wnioskiem z dnia [...] lipca 2017 r. (doręczony organowi w dniu [...] lipca 2017 r.) do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wyłączenie stosowania wobec niej art. 15c ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 708 ze zm.).

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem z dnia [...] sierpnia 2018 r. zwrócił się do Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego MSW z zapytaniem, czy skarżąca ma ustalone przez prawo do emerytury, renty lub renty rodzinnej i czy otrzymuje powyższe świadczenia oraz za jakie okresy i w jakich formacjach i o wskazanie, czy podlega regulacjom ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Ponadto Minister wniósł o podanie, jakie okresy pracy i służby i w jakich formacjach stanowią postawę powyższego świadczenia.

Pismem z dnia [...] sierpnia Dyrektor Zakładu Emerytalno - Rentowego MSW udzielił odpowiedzi Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji na powyższe zapytanie.

Następnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pismami z dnia [...] grudnia 2017 r. zwrócił się do Komendanta Głównego Policji oraz do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z zapytaniem o przebieg służby skarżącej, w tym ze szczególnym narażeniem zdrowia i życia oraz o przebieg służby przed dniem [...] sierpnia 1990 r.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu odpowiedział organowi na powyższe pismo w dniu [...] stycznia 2018 r., zaś Komendant Główny Policji w dniu [...] marca 2018 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem z dnia [...] kwietnia 2018 r. poinformował skarżącą, że została zebrana niezbędna dokumentacja do rozstrzygnięcia sprawy i decyzja powinna być wydana do [...] października 2018 r.

Następnie skarżąca pismem z dnia [...] stycznia 2018 r. wniosła do Ministra Spraw Wewnętrznych ponaglenie, a następnie w dniu [...] stycznia 2019 r. wywiodła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarzucając Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji przewlekłe prowadzenie postępowania w rozpoznaniu jej wniosku [...] lipca 2017 r. i wniosła o:

1. zobowiązanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do wydania decyzji w terminie miesiąca;

2. zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania.

W uzasadnieniu - wskazując na opisany powyżej stan faktyczny - podała, że postępowanie winno być zakończone najpóźniej do dnia [...] września 2017 r. zważywszy na przepis art. 35 § 3 k.p.a. § 3, zaś opisane powyżej procedowanie organu były pozorne i do dnia złożenia skargi nie została wydana wobec niej decyzja administracyjna.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji