Sprawa ze skargi M. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku
Uzasadnienie strona 4/5

Chociaż zgodnie z treścią art. 35 § 1 k.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, to przedmiotowa sprawa do dnia wniesienia skargi do Sądu, nie została zakończona poprzez wydanie decyzji.

Czynności podejmowane przez organ wskazane w stanie faktycznym uzasadnienia, opisane w skardze i znajdujące odzwierciedlenie w aktach administracyjnych, podejmowane były w kilkumiesięcznych odstępach czasu. Zwłoka jakiej dopuścił się Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w załatwieniu sprawy, nie może budzić żadnych wątpliwości w świetle art. 35 § 1 k.p.a.

W sprawie tej nie ma wątpliwości, bowiem od dnia wystąpienia przez organ w dniu [...] sierpnia 2017 r. do Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i po uzyskaniu odpowiedzi w dniu [...] sierpnia 2017 r., organ pozostawał bierny aż do dnia [...] grudnia 2017 r., a więc przez okres przeszło 4 miesięcy, kiedy to wystąpił z pismem do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Komendanta Głównego Policji.

Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w dniu [...] stycznia 2018 r., a od Komendanta Główny Policji w dniu [...] marca 2018 r., Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem z dnia [...] kwietnia 2018 r. poinformował skarżącą, że został zebrana niezbędna dokumentacja do rozstrzygnięcia sprawy i decyzja powinna być wydana do [...] października 2018 r., jednakże do dnia złożenia skargi z dnia [...] stycznia 2019 r., sprawa nadal nie została rozstrzygnięta i przez okres przeszło 9 miesięcy organ pozostawał pasywny, mimo zapewnienia skarżącą, że sprawa zostanie rozpoznana do dnia [...] października 2018 r.

Zatem od dnia złożenia wniosku do dnia wniesienia skargi upłynęło przeszło 17 miesięcy, a wniosek nadal nie został rozpoznany. Oznacza to, że termin przewidziany w art. 35 § 1 k.p.a. nie został zachowany. Nie można więc przyjąć, że organ działał w sprawie wnikliwie i szybko, czy też bez zbędnej zwłoki monitorował sprawę. W aktach sprawy znajdują się pisma kierowane do skarżącej o przedłużeniu terminów jej załatwienia, jednakże we wskazanych terminach sprawa nie została przez organ załatwiona.

Należy w tym miejscu podkreślić, że ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym nie zawiera odrębnych od Kodeksu postępowania administracyjnego przepisów dotyczących terminów załatwienia sprawy, jak również nie wyłącza stosowania przepisów k.p.a. Kwestie związane z trudnościami organu wynikającymi z konieczności dokonania kwerendy akt nie zwalniają z zarzutu przewlekłości. Pogląd ten jest zgodny z powszechnie aprobowaną zasadą, że realizacja kompetencji organu administracji publicznej jest jego prawnym obowiązkiem, od którego nie zwalniają go tzw. trudności obiektywne w postaci złożoności sprawy, kumulacji spraw, braku etatów czy też środków pieniężnych. Poza tym strona nie może ponosić negatywnych skutków braku działań leżących po stronie organu, w tym w zakresie dotrzymywania terminów załatwienia sprawy.

Strona 4/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji