Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania uwierzytelnionych odpisów dokumentów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Kołodziej Sędzia WSA Iwona Dąbrowska Sędzia WSA Adam Lipiński (spraw.) Protokolant starszy sekretarz sądowy Joanna Głowala po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 sierpnia 2011 r. sprawy ze skargi Z. T. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wydania uwierzytelnionych odpisów dokumentów 1) zobowiązuje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rozpatrzenia wniosku Z. T. z dnia 25 lutego 2011 r. o wydanie uwierzytelnionych odpisów wskazanych dokumentów z akt sprawy administracyjnej, w terminie 30 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami postępowania administracyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6199 Inne o symbolu podstawowym 619
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/2

Z. T. w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wnosił o zobowiązanie organu do wydania uwierzytelnionych odpisów dowodu potwierdzającego fakt "podania do wiadomości" rozkazu dyscyplinarnego z grudnia 1986 r. stanowiącego podstawę prawną do wydania rozkazu zwalniającego ze służby oraz dowodu potwierdzającego fakt podania do wiadomości" rozkazu personalnego nr [...] Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] grudnia 1986 r. lub wydania postanowienia, o którym mowa w art. 74 § 2 Kpa lub wydania decyzji stwierdzającej, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie jest i nie był w posiadaniu powyższych dokumentów.

W odpowiedzi na skargę Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wnosił o jej oddalenie, argumentując, iż nie jest w bezczynności, albowiem na żądanie skarżącego z dnia 25 lutego 2011 r., zgłoszone w trybie art. 73 i art. 74 § 2 Kpa w przedmiocie wydania mu uwierzytelnionych odpisów dowodu potwierdzającego fakt "podania do wiadomości" rozkazu dyscyplinarnego z grudnia 1986 r. stanowiącego podstawę prawną do wydania rozkazu zwalniającego skarżącego ze służby i dowodu potwierdzającego fakt "podania do wiadomości" rozkazu personalnego nr [...] Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] grudnia 1986 r., przesłał mu pismem z dnia [...] marca 2011 r. kserokopie oświadczenia z dnia [...] stycznia 1987 r., potwierdzającego fakt podania do wiadomości skarżącego rozkazów personalnych wydanych w sprawie zwolnienia ze Służby Bezpieczeństwa. Jednocześnie w tym piśmie skarżący został poinformowany, iż prawdopodobnie oryginał dokumentu znajduje się w aktach pozostających w dyspozycji Instytutu Pamięci Narodowej i dlatego nie może zostać przez organ uwierzytelniony.

Organ dodał, iż zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1016, ze zm.) dokumenty, zbiory danych, rejestry i kartoteki wytworzone oraz zgromadzone do dnia 6 maja 1990 r. w zasobach archiwalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zostały przekazane do Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Po dniu przekazania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie jest dysponentem dokumentów wytworzonych do dnia 6 maja 1990 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ustalił i zważył, co następuje:

Skarga jest, co do swojej istoty zasadna, albowiem niniejsza sprawa została nieprawidłowo załatwiona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na wstępie należy wskazać, iż uregulowana w art. 73 § 2 Kpa instytucja uwierzytelniania przez organ dla strony danego postępowania uwierzytelnionych dokumentów z akt administracyjnych danej sprawy podlega pewnym ustawowym ograniczeniom.

Po pierwsze prawo to jest ściśle związane konkretnymi aktami postępowania administracyjnego. A zatem nie jest dopuszczalne w tym trybie uwierzytelnianie każdych dokumentów będących w posiadaniu organu, ale tylko dokumentów znajdujących się w aktach danej sprawy administracyjnej i nadto żądający takiego uwierzytelnienia musi posiadać statut strony w tej konkretnej sprawie.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6199 Inne o symbolu podstawowym 619
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji