Sprawa ze skargi J. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] lutego 2017 r. o wyłączenie stosowania przepisów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Piotr Borowiecki (spr.), Asesor WSA Joanna Kruszewska-Grońska, Sędzia WSA Łukasz Krzycki, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 3 grudnia 2019 r. sprawy ze skargi J. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] lutego 2017 r. o wyłączenie stosowania przepisów 1. stwierdza, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza organowi grzywnę w wysokości 1000 (tysiąc) złotych; 4. przyznaje od organu na rzecz skarżącego J. S. sumę pieniężną w wysokości 500 (pięćset) złotych.

Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Policja
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/8

W piśmie z dnia [...] kwietnia 2019 r. J.S. (dalej także: "skarżący" lub "strona skarżąca") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego i niezałatwienie sprawy w wyznaczonym terminie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej także: "Minister" lub "organ") w przedmiocie rozpatrzenia jego wniosku z dnia [...] lutego 2017 r. o wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie wyłączenia - na podstawie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 132 ze zm. - dalej także: "ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy") - stosowania wobec skarżącego art. 15c, art. 22a i art. 24a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

Na podstawie akt niniejszej sprawy Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Skarżący J.S. - działając na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin - w piśmie z dnia [...] lutego 2017 r. skierował do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie wyłączeniu stosowania wobec niego przepisów art. 15c, art. 22a i art. 24a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

W uzasadnieniu powyższego wniosku skarżący opisał przebieg służby i zajmowane stanowiska służbowe i wykonywane zadania w latach 1972-2007 r. Skarżący poinformował, że w 1974 r. otrzymał propozycję rozpoczęcia służby w wywiadzie, na co wyraził zgodę. Skarżący wskazał, że od dnia [...] sierpnia 1974 r. został funkcjonariuszem Departamentu [...] Ministerstwa Spaw Wewnętrznych, a następnie skierowano go na szkolenie do Ośrodka Kształcenia Kadr Wywiadu. Skarżący podniósł, że przez cały okres pracy w wywiadzie nie zajmował się sprawami wewnętrznymi, a tym bardziej sprawami przeciwko opozycji demokratycznej, czy też Kościołowi Katolickiemu, jednocześnie stwierdzając, iż nie werbował osób oraz nie prowadził pracy agenturalnej. Skarżący poinformował ponadto, iż na własną prośbę przeniósł się do Komendy Dzielnicowej Milicji Obywatelskiej [...], gdzie wykonywał obowiązki służbowe w pionie prewencji. Jednocześnie, skarżący zaznaczył, iż na kolejnym stanowisku służbowym nadzorował pracę policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa przeciwko zdrowiu oraz mieniu, wskazując, iż często uczestniczył w czynnościach na miejscach poważnych zdarzeń przestępczych. Skarżący zauważył również, iż mianowania na kolejne wyższe stanowiska służbowe były efektem jego nienagannej, pełnej poświęcenia służby, która wiązała się z groźbami kierowanymi ze strony świata przestępczego. Skarżący wskazał na szereg nagród i wyróżnień, w tym uhonorowanie go licznymi odznaczeniami, w tym m. in. Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużony Policjant, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Skarżący wskazał również, że przygotowywał materiały analityczne i informacyjne dotyczące przestępczości dla kierownictwa Komendy Głównej Policji, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także dla Premiera i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, skarżący zauważył, że brał czynny udział w pracach podkomisji i komisji sejmowych przy nowelizacji Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego oraz nowelizacji ustawy o Policji. Skarżący nadmienił również, że był członkiem sztabu Komendanta Głównego Policji przygotowującego zabezpieczenie pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II w 1999 r. i 2002 r. Skarżący podniósł także, że w sprawie zatrzymania przywódcy sekty [...], Sąd Rejonowy w Z. przyznał skarżącemu status osoby pokrzywdzonej w związku z groźbą śmierci poprzez podjęte działania przez osoby z sekty.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Policja
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji